Expertise

Wij bieden unieke expertise en ervaring in alle domeinen van het Belgische en Europese ondernemingsrecht. Bovendien hebben we doorheen de jaren een diepgaande kennis opgebouwd van de eigenheden en noden binnen uiteenlopende economische sectoren. We bieden onze diensten aan vanuit een multidisciplinaire benadering, met een naadloos eindproduct als resultaat.

Klik op de praktijkgebieden en –groepen hieronder voor meer informatie en ontdek de contactpersonen en gerelateerde publicaties.

Open alles

Onze advocaten hebben een unieke en ruime expertise op het vlak van precontractuele en contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in tal van sectoren (banken, verzekeringen, technologie, energie, detailhandel, voeding, verpakkingen, bouw, vastgoed, distributie, chemie, vrije tijd, elektronische platforms, transport, post, telecommunicatie, enz.) en voor professionals in de medische, juridische en financiële wereld. We adviseren binnen- en buitenlandse cliënten, stellen als deskundige adviezen ("expert opinions") op, staan cliënten bij in onderhandelingen en bemiddeling en vertegenwoordigen hen doorheen de hele rechtszaak of arbitrageprocedure. Daarbij behandelen we alle verwante vragen zoals inzake internationale rechtsmacht en internationaal privaatrecht. Ontwikkelingen in class actions volgen we ook op de voet.

Eubelius biedt uitgebreid juridisch bancair en effectenadvies, evenals bijstand in procesvoering en in contacten met toezichthouders, aan een ruime waaier van Belgische en buitenlandse financiële instellingen, verzekeraars en andere cliënten.

De vierde industriële revolutie (het "digitale tijdperk") breekt wereldwijd door. Nieuwe technologieën openen deuren naar nieuwe mogelijkheden voor bedrijven en organisaties, maar ook naar uitdagingen. Het dynamische en multidisciplinaire team van Eubelius staat klaar om u bij te staan bij alle digitale juridische vragen.

Het energieteam van Eubelius behandelt alle aspecten van de energiewetgeving en -projecten, van administratief-, milieu-, vastgoed- en contractenrecht tot vennootschaps-, Europees en mededingingsrecht. We adviseren onze cliënten bij tal van vraagstukken inzake de energiewet en verlenen in dit domein transactionele en (pre)litigieuze bijstand.

Belastingen hebben vaak een aanzienlijke impact op de winstgevendheid van bedrijven en het rendement van investeringen. Het is dan ook cruciaal om voor elke voorgenomen transactie een duidelijk en allesomvattend zicht te hebben op de fiscale gevolgen ervan. Het is algemeen geweten dat fiscale regels per definitie complex zijn. Ze zijn bovendien onderhevig aan voortdurende veranderingen, bijvoorbeeld ingevolge de budgettaire noden van de overheid. Deze factoren leiden ertoe dat belastingbetalers te kampen hebben met een toegenomen fiscale onzekerheid en verwikkeld kunnen geraken in complexe discussies met de belastingdiensten.

Eubelius procedeert nooit louter om te kunnen procederen. Als een minnelijke schikking van een geschil de beste oplossing is voor onze cliënten, zullen wij hen adviseren en bijstaan bij het onderhandelen en uitwerken van een gepaste dading.

Blijkt een procedure toch onvermijdelijk of wordt er bewust voor gekozen boven andere opties, dan staat bij Eubelius een indrukwekkend aantal ervaren procedureadvocaten paraat, waarvan velen nationale erkenning genieten.

De Belgische zorgsector evolueert voortdurend en staat voor zeer uiteenlopende uitdagingen (zoals noden inzake financiering en personeel, infrastructurele behoeften, vraagstukken over de structurering van zorgentiteiten en samenwerkingsverbanden, een strikte en snel evoluerende regelgeving en vraagstukken inzake de zorgverstrekking als openbare dienstverlening).

Onze praktijk handelsrecht bestrijkt een brede waaier van diensten, zoals advies over algemene en specifieke juridische vraagstukken met betrekking tot handelsrecht, consumentenbescherming, juridische bijstand bij overeenkomsten, de oprichting en organisatie van distributienetwerken, reclamerecht, promoactiviteiten, verkoopsystemen, oneerlijke handelspraktijken en hulp bij onderhandelingen over zakelijke transacties.

Geruggesteund door een team van vooraanstaande specialisten staan wij onze cliënten dagelijks bij in de meest diverse herstructurerings- en insolventiedossiers. We treden daarbij op voor alle mogelijke belanghebbenden, zoals schuldeisers (banken, investeerders, leveranciers, enz.), aandeelhouders, bestuurders en kandidaat-overnemers. 

Onze uitgebreide expertise in dit domein laat ons toe om onze cliënten op een pragmatische wijze advies te verlenen over allerhande schuldherschikkingen, bij de uitwerking en implementering van nieuwe financieringen en zekerheidsmechanismen, bij vragen over het bestuur van een onderneming in moeilijkheden, bij de overname van (delen van) een onderneming in moeilijkheden, bij alle vennootschapsrechtelijke aspecten van herstructureringen (fusies, splitsingen, gelijkgestelde verrichtingen, vereffeningen) en diesmeer.

Het IP-team heeft een uitgebreide ervaring in alle domeinen van het intellectueel eigendomsrecht, van handelsnamen en -merken en domeinnamen, over auteurs- en databankrechten tot octrooi- en modelrechten.

Ons team stelt u de beste strategie voor om uw intellectuele eigendomsrechten te beschermen en wijst u op mogelijke risico's voor inbreuken. We verstrekken pragmatisch en praktisch advies dat onmiddellijk op managementniveau kan worden gebruikt.

Cliënten consulteren ons voor gespecialiseerd advies over alle aspecten van het vennootschapsrecht, met inbegrip van publieke en private aanbiedingen, openbare overnamebiedingen en de stopzetting van de notering, complexe joint ventures, fusies en overnames (M&A) en vennootschapsrechtelijke herstructureringen, evenals algemene vragen over deugdelijk bestuur (corporate governance) en compliance.

 

Eubelius heeft een toonaangevende praktijk op de Belgische markt op het gebied van Life sciences. We bieden een volledig spectrum van diensten aan in alle fasen van de levenscyclus van de onderneming, voor start-ups, groeiondernemingen tot trade sale/IPO en het verdere leven. We treden op voor alle stakeholders: financiële investeerders, IP-providers, oprichters, managementteams en de onderneming zelf.

In markten met weinig spelers is de naleving van het mededingingsrecht een cruciaal actiepunt voor bedrijven.

Onze mededingingspraktijk beschikt over een diepgaande kennis van zowel de Europese als de Belgische mededingingscontext en -voorschriften, en dit zowel in een adviserende als in het kader van procedure. We werken nauw samen met andere Eubelius-teams (zoals Vennootschapsrecht, Fusies en overnames, Fiscaliteit en Procesvoering) om een holistische aanpak van elke zaak te verzekeren.

Mobiliteit is een cruciale uitdaging voor onze samenleving. Met haar ruime ervaring op het vlak van openbaar vervoer, (slimme) kilometerheffing en vervoersinfrastructuur, staat Eubelius voor een multidisciplinaire aanpak van mobiliteitsdossiers, waarbij wij u kostenefficiënt en met de juiste expertise bijstaan.

Overheidsbedrijven en andere met de overheid verbonden entiteiten opereren vaak in een specifiek juridisch kader en krijgen te maken met geheel eigen vragen en uitdagingen. Eubelius heeft zich hier zeer nadrukkelijk op toegelegd en ontwikkelde een unieke expertise in dit domein. Ons overheidsbedrijventeam is als geen ander in staat om voor complexe en interdisciplinaire vragen snel en efficiënt geïntegreerde oplossingen te bedenken.

Ons multidisciplinair team van toonaangevende advocaten met een achtergrond in pensioenwetgeving, sociaalzekerheidsrecht en vennootschaps- & verzekeringsrecht behandelt alle vragen op het vlak van pensioenen en benefits.

Het pensioenteam adviseert en vertegenwoordigt tal van cliënten zoals werkgevers uit de privésector, overheidsinstanties, non-profitorganisaties, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, maar ook particulieren en groepen van particulieren.

Het team publiek- en administratief recht verstrekt kwaliteitsvolle diensten in dit diverse en complexe rechtsgebied, ook in de talrijke specifieke sectoren. Eubelius is een van de weinige kantoren op de Belgische markt die in dit domein in de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits) een volledig spectrum van diensten aanbiedt, van complexe en hoogstaande administratieve of constitutionele procedures tot juridische bijstand via advieswerk, redactie van overeenkomsten en wetgevend werk.

Als juridisch adviseur in verschillende klein- en grootschalige infrastructuur- en/of stadsontwikkelingsprojecten heeft Eubelius een ruime ervaring opgebouwd in de brede juridische wereld van PPS, vanaf de testfase van PPS-projecten tot en met de contractuele en financiële afsluiting ervan. We blijven het project volgen tot de volledige implementatie en uitvoering ervan. De advocaten in ons PPS-team werken samen met zowel overheidsinstanties op alle niveaus (federaal, regionaal en lokaal) als toonaangevende bouwondernemingen, ontwikkelaars, architecten, dienstverleners en investeerders in infrastructuur.

Vandaag vereisen vastgoedprojecten een multidisciplinaire aanpak. Het Eubelius real estate-team heeft een grondige expertise opgebouwd in alle juridische en fiscale aspecten van vastgoed. We implementeren innovatieve oplossingen die de volledige levenscyclus van het vastgoedproject dekken, rekening houdend met de belangen van de ontwikkelaar, de investeerder en de gebruiker.

In professionele organisaties zijn werknemers cruciaal. Arbeidsvoorwaarden op maat van de bedrijfsbehoeften, een stabiel sociaal overleg, flexibiliteit en welzijn: deze en andere factoren zijn van groot belang voor de continuïteit van de onderneming en om de juiste medewerkers aan te trekken en te houden. Aangezien de arbeidswetgeving steeds ingewikkelder wordt, is ook het HR-beheer een grotere uitdaging geworden.

Ons team sociaal recht adviseert cliënten over alle aspecten van het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht, met een focus op strategisch juridisch HR-advies en vertegenwoordiging in dadingen en geschillen.

Ons team strafrechtelijke handhaving & compliance focust op strafrecht en regelgevende maatregelen in de zakelijke context en adviseert en assisteert zowel private entiteiten (grote ondernemingen, financiële instellingen, enz.) als overheidsinstellingen, en natuurlijke personen zoals vennootschapsbestuurders en andere leidinggevenden.

Ons team vennootschapsrecht & fusies en overnames (corporate en M&A) wordt algemeen erkend als één van de toonaangevende praktijken in België. We begeleiden onze cliënten in talrijke domeinen, met inbegrip van fusies en overnames (M&A), kapitaalmarkttransacties, algemeen advies inzake vennootschapsrecht, herstructureringen en vennootschapsrechtelijke procedures, en dit zowel in nationale als grensoverschrijdende context.

Wij hebben expertise in alle vennootschapsrechtelijke vragen waarmee een rechtspersoon tijdens zijn bestaan te maken kan krijgen, zowel in litigieuze als niet-litigieuze context.

Ons team vermogensrecht en familiebedrijven biedt advies en bijstand bij de structurering van familiale en huwelijksvermogens, erfopvolging en vermogensplanning voor particulieren en het bestuur van familiebedrijven.

Het team heeft ruime ervaring met het beheer, de planning en de uitwerking van overeenkomsten en structuren, de onderhandeling bij geschillen naar aanleiding van de vereffening en verdeling van vermogens en, waar nodig, de verdediging in rechte.

Tal van dossiers hebben een (vaak complex) internationaal karakter, zodat onze advocaten een uitstekende kennis hebben van het internationaal privaatrecht met betrekking tot alle aspecten van het vermogensrecht.