Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) voor de website van Eubelius. Eubelius BV is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te België, 1050 Brussel, Louizalaan 99, RPR Brussel en gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0460 946 968 (“Eubelius”).

Toepassingsgebied

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan de website van Eubelius en op alle erop vermelde informatie of het gebruik ervan.

Aanvaarding en wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van onze Website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en ze te aanvaarden. De website mag enkel in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden worden gebruikt.

De inhoud van de Gebruiksvoorwaarden kan op elk ogenblik, zonder aankondiging of kennisgeving, worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. We vragen de gebruiker de Gebruikersvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Deze versie van de Gebruiksvoorwaarden is laatst gewijzigd op 18 oktober 2017.

Inhoud van de website

De informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van een welbepaalde persoon, vennootschap of andere entiteit. Deze informatie is in geen geval bedoeld als juridisch, persoonlijk of professioneel advies of equivalent daarvan. Het gebruik van de informatie op onze website gebeurt op uw eigen risico. Als u juridisch advies wenst, nodigen wij u uit contact op te nemen met één van onze advocaten die u advies zal verstrekken dat aangepast is aan uw persoonlijke situatie.

Hoewel de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg is opgesteld, kan Eubelius niet uitsluiten dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Als u een fout of een probleem opmerkt op onze website, kunt u ons dit meedelen door een e-mail te sturen aan info@eubelius.com.

De inhoud van de website kan op elk ogenblik, zonder aankondiging of kennisgeving, worden aangepast, gewijzigd, verwijderd of aangevuld.

Hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites en sociale media. Eubelius heeft geen technische of inhoudelijke controlemogelijkheid op die websites.

Als u op uw eigen website een hyperlink naar onze website wenst op te nemen, heeft u de voorafgaande schriftelijke toestemming van Eubelius nodig. De aanvraag moet via e-mail gestuurd worden naar info@eubelius.com. De toestemming kan met onmiddellijke ingang eenzijdig ingetrokken worden.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website en de inhoud daarvan, waaronder de afbeeldingen, de logo’s, de teksten, het design, de onderliggende software,… zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Eubelius of haar licentiegevers. U mag de website bezoeken en een kopie van één of meerdere pagina’s van onze website printen of downloaden voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. In andere gevallen is het op geen enkele wijze toegestaan om onze website, in zijn geheel of gedeeltelijk, te kopiëren, te downloaden, te publiceren, te gebruiken of te reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Eubelius. Een aanvraag daartoe moet via e-mail gestuurd worden naar info@eubelius.com.

Aansprakelijkheid

Noch Eubelius noch wie binnen Eubelius werkzaam is, is aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op de website. Ze zijn evenmin aansprakelijk voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou ontstaan of voortvloeien uit het gebruik van onze website of zijn inhoud.

Eubelius geeft geen garanties voor de goede werking of de constante bereikbaarheid van de website en kan niet aansprakelijk gehouden worden wanneer dat niet het geval zou zijn, ongeacht de oorzaak daarvan (bijvoorbeeld technische storingen of virussen).

Eubelius wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud, de werking en de functionaliteiten van websites van derden die eventueel via onze website toegankelijk zouden zijn. Eubelius is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het falen van elektronische communicatie via de website zoals vertragingen, intercepties of manipulaties van derden met betrekking tot die communicatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Door het gebruik van onze Website aanvaardt u dat de inhoud ervan uitsluitend onder het Belgische recht valt en in overeenstemming met het Belgisch recht zal worden geïnterpreteerd. In geval van betwisting zullen alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd zijn.

Vragen

Indien u verdere vragen over deze website of over deze Gebruiksvoorwaarden heeft, kan u zich richten tot info@eubelius.com.