Geschillenbeslechting & procesvoering

Eubelius procedeert nooit louter om te kunnen procederen. Als een minnelijke schikking van een geschil de beste oplossing is voor onze cliënten, zullen wij hen adviseren en bijstaan bij het onderhandelen en uitwerken van een gepaste dading.

Blijkt een procedure toch onvermijdelijk of wordt er bewust voor gekozen boven andere opties, dan staat bij Eubelius een indrukwekkend aantal ervaren procedureadvocaten paraat, waarvan velen nationale erkenning genieten en ook in internationale rankings (Chambers, Legal 500) hoog aangeprezen worden.

Lees meer

Uw contacten in Geschillenbeslechting & procesvoering

Show more

Het kantoor heeft een erkende staat van dienst in vrijwel alle domeinen van procesvoering, voor zowat alle rechtsprekende organen van de rechterlijke macht en daarbuiten, in alle praktijkgebieden en sectoren. Onze advocaten hebben baanbrekende processen gevoerd, maar verschijnen ook dagelijks in de rechtbank voor meer courante geschillen.

Het team geschillenbeslechting en procesvoering van Eubelius behandelt burgerlijke en commerciële geschillen, maar ook betwistingen inzake tewerkstelling, reglementaire aangelegenheden, belastingen, mededinging, administratieve en grondwettelijke vragen en strafzaken.

De Eubelius-teams voor procesvoering bestaan uit zowel inhoudelijk gespecialiseerde advocaten, als echte procedurespecialisten. Wij zien procesvoering niet als een afzonderlijke praktijk, maar als een vaardigheid die daadwerkelijk in elk praktijkgebied is geïntegreerd. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van transactionele en adviserende bijstand enerzijds met procesvoering anderzijds een bijzondere meerwaarde biedt.

Effectieve betrokkenheid bij de procesvoering laat onze advocaten toe om mogelijke problemen ook los van procedures te identificeren en te vermijden. De integratie van de processuele vaardigheden in al onze praktijkgebieden laat ons ook toe om bijzondere aandacht te besteden aan specifiek advies vóór het proces.

Alle soorten gerechtelijke procedures en dadingen

Onze vaardigheden inzake procesvoering omvatten vrijwel alle types van procedures, waaronder:

 • Kort geding
 • Procedures ten gronde
 • Stakingsvorderingen
 • Procedures op eenzijdig verzoekschrift
 • Voorlopige maatregelen en deskundigenonderzoek
 • Meerpartijenprocedures
 • Beslagprocedures
 • Aanstelling van voorlopige bewindvoerders of bestuurders
 • Inventaris van vermogens of nalatenschappen
 • Procedures met het oog op de tenuitvoerlegging van Belgische en buitenlandse rechterlijke en arbitrale uitspraken
 • Geschillen over (nationale en) internationale rechtsmacht en wetsconflicten
 • Vernietiging van arbitrale uitspraken

Procesvoering in alle praktijkgebieden

Onze advocaten hebben bijzonder ruime ervaring in procesvoering in de meest uiteenlopende praktijkgebieden, waaronder:

 • Algemeen burgerlijk en handelsrecht;
 • Overeenkomsten betreffende roerende goederen, onroerend goed en diensten, zoals bank- en verzekeringsdiensten, bouw, consultancy, distributie en andere types van commerciële overeenkomsten, outsourcing en koop/verkoop van aandelen;
 • Marktpraktijken, reclame en oneerlijke mededinging;
 • Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, met inbegrip van professionele aansprakelijkheid van kredietinstellingen en andere financiële dienstverleners, accountants, octrooigemachtigden en notarissen, aansprakelijkheid van openbare overheden en hun ambtenaren, aansprakelijkheid van ziekenhuizen en geneesheren of aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebrekkige goederen of gevaarlijke gebeurtenissen;
 • Grondwettelijk recht, met inbegrip van procedures voor het Grondwettelijk Hof betreffende beweerde schending van grondwettelijke regels inzake de bevoegdheidsverdeling en de bescherming van fundamentele rechten en mensenrechten;
 • Administratief recht, zoals overheidsopdrachten, concessies toegekend door openbare overheden en schending van het legaliteitsbeginsel;
 • Intellectuele eigendom en informatietechnologie, inclusief procedures inzake octrooien, merken, tekeningen en modellen, auteursrecht, software, gebruik van merken op het internet, geschillen inzake domeinnamen en namaakprocedures (met inbegrip van beslag inzake namaak);
 • Europees en Belgisch mededingingsrecht;
 • Vennootschapsrecht, zoals geschillen tussen aandeelhouders, aansprakelijkheidsvorderingen, uitsluitings- en uittredingsprocedures, overdracht van aandelen en openbare overnamebiedingen;
 • Disciplinaire aangelegenheden, met inbegrip van procedures voor beweerde beroepsfouten tegen accountants, notarissen, medische professionals, makelaars, advocaten, ambtenaren, magistraten en politiebeambten;
 • Arbeidsrechtelijke en pensioenaangelegenheden, zoals procedures betreffende opzegvergoedingen, ontslag om dringende reden, herkwalificatie van contracten voor dienstverlening op zelfstandige basis tot arbeidsovereenkomsten, sociale verkiezingen en beschermde werknemers, discriminatie van werknemers, nakoming van contractuele verplichtingen (concurrentiebeding, afwervingsverbod, vertrouwelijkheid, pensioenverplichtingen, enz.) en aansprakelijkheid van pensioeninstellingen en hun bestuurders;
 • Fiscale geschillen inzake o.a. inkomensbelastingen, btw, registratierechten, successierechten, diverse rechten en taksen en lokale belastingen;
 • Ondernemingsstrafrecht, zoals tenlasteleggingen wegens vermeende belastingfraude, witwassen of handel met voorkennis;
 • Energiezaken, waaronder toetsing aan de Grondwet en het Unierecht, toetsing aan het reglementaire kader, administratieve sancties opgelegd door de regulatoren, gastarieven, elektriciteitsprijzen, overheidsopdrachten, uitbating van installaties voor energieproductie;
 • Conflicten met betrekking tot nationale en internationale privévermogens, zoals burgerlijke en fiscale geschillen naar aanleiding van nalatenschappen, schenkingen, testamenten en huwelijkscontracten, wettelijke samenwoningscontracten, trusts en stichtingen, met inbegrip van alle aspecten van internationaal privaatrecht.

Alle rechtbanken en andere organen met rechtsprekende bevoegdheid

Onze advocaten behandelen procedures voor vrijwel alle mogelijke rechtbanken, zoals:

 • Het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Benelux-Gerechtshof;
 • Het Grondwettelijk Hof;
 • Administratieve rechtscolleges, zoals de Raad van State, de Raad voor vergunningsbetwistingen en de Raad voor betwisting inzake studievoortgangsbeslissingen
 • Alle burgerlijke, ondernemings- en arbeidsrechtbanken;
 • Alle strafrechtbanken, zowel onderzoeks-, als vonnisgerechten, alsook het Hof van Cassatie, en verzoeken gericht aan het openbaar ministerie of de onderzoeksrechter;
 • Mededingingsautoriteiten (de Belgische Mededingingsautoriteit en de Europese Commissie);
 • Regelgevende instanties, zoals het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), federale en regionale energieregulatoren en regionale mediaregulatoren;
 • Instanties die bevoegd zijn voor (interne) administratieve beroepen;
 • De fiscale administratie, rulingcommissie en de fiscale kamers van de burgerlijke rechtbanken, hoven van beroep en het Hof van Cassatie;
 • Tuchtrechtelijke overheden van verschillende vrije en andere beroepen, zoals architecten, accountants en bedrijfsrevisoren, notarissen, medische beroepsoefenaars, advocaten, makelaars, magistraten, politiebeambten en ambtenaren.

Voor buitenlandse procedures treden wij vaak op als tussenpersoon tussen Belgische cliënten en buitenlandse advocaten die de cliënten voor een buitenlandse rechter vertegenwoordigen. Wij stellen ook geregeld beëdigde verklaringen op in aangelegenheden van Belgisch recht voor buitenlandse (en Belgische) rechtbanken (zogenaamde affidavits).

Een groot aantal van onze vennoten heeft eveneens ruime ervaring in alternatieve geschillenbeslechting en arbitrage voor zowel Belgische als internationale scheidsrechterlijke colleges zoals CEPANI en het ICC, en in het kader van ad hoc-arbitrage.

Enkele referenties

 • Meerdere dossiers betreffende de aansprakelijkheid van banken voor de vermeende onrechtmatige verkoop van derivaten en andere financiële producten;
 • Aansprakelijkheidsdossiers over terugroepingen in verschillende sectoren;
 • Aansprakelijkheid van overheidsinstanties en -bedrijven;
 • Arbitragedossiers (ICC, CEPANI of ad hoc) betreffende de aansprakelijkheid voor verschillende soorten contracten zoals bouwcontracten en contracten tot aan- en verkoop van aandelen;
 • Verdediging van bevelen tot staken en gestaakt houden met betrekking tot de bedrijfsvoering;
 • Diverse procedures in de telecomsector, met inbegrip van kortgedingprocedures;
 • Juridische bijstand in technische en schadebeoordelingen door deskundigen (bijvoorbeeld in de IT- en bouwsector);
 • Meerdere fiscale geschillen voor verschillende vastgoedbedrijven m.b.t. de herkwalificatie van share deals in asset deals;
 • Multidisciplinaire bijstand aan verschillende ondernemingen in procedures op nationaal en Europees niveau m.b.t. de zgn. excess profit rulings;
 • Class actions voor de Raad van State tegen o.a. lokale belastingreglementen met aanzienlijke impact op de business.