Fiscaliteit

Belastingen hebben vaak een aanzienlijke impact op de winstgevendheid van bedrijven en het rendement van investeringen. Onverwachte navorderingen en sancties kunnen daar een dramatische impact op hebben. Het is dus cruciaal om een duidelijk en allesomvattend zicht te hebben op de fiscale gevolgen van elke voorgenomen transactie. De fiscale regels zijn echter per definitie complex en bovendien onderhevig aan voortdurende veranderingen (niet zelden ingevolge de budgettaire noden van de overheid). Hierdoor krijgen belastingplichtigen te kampen met een toegenomen fiscale onzekerheid en geraken vaker verwikkeld in complexe discussies met de belastingdiensten.

  Lees meer

  Uw contacten in Fiscaliteit

  Brussel

  Herbert Casier

  Senior Attorney
  Brussel

  Chiara Marine

  Senior Attorney
  Brussel

  Kelly Moens

  Senior Attorney
  Sara Ellouze
  Brussel

  Sara Ellouze

  Advocaat
  Show more

  Het team fiscaliteit van Eubelius helpt dagelijks cliënten bij het beoordelen van fiscale opportuniteiten en risico's, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Aldus begeleiden wij ook cliënten bij het bekomen van fiscale rulings.

  Het team heeft dan ook een dubbele focus: het verstrekken van fiscaal advies én het bijstaan en verdedigen van cliënten tijdens fiscale controles of voor de rechter.

  Enkele referenties

  • Bijstand aan diverse Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (GVVs) en investeerders in GVV’s met betrekking tot het specifieke reglementaire en fiscale kader, vastgoedacquisities, financiering (equity capital markets/debt capital markets), herstructureringen en internationale expansie;
  • Bijstand aan Belgische en buitenlandse investeerders inzake fiscaal geoptimaliseerde investeringen in Belgisch vastgoed, inclusief investeringen via Gespecialiseerde Vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF/FIIS);
  • Fiscaal advies over de structurering van diverse investeringsfondsen. Ons werk in dit verband betreft in het algemeen adviesverlening met betrekking tot de fiscale aspecten (vennootschapsbelasting en btw) van de oprichting en het beheer van het fonds en gaat vaak gepaard met de aanvraag van een ruling;
  • Fiscaal advies aan familiebedrijven over groepsherstructureringen, successieplanning en familiale opvolging;
  • Fiscale bijstand bij het onderhandelen van SPA’s en fiscale risicoanalyses;
  • Advies inzake roerende voorheffing in het kader van internationale financieringsinstrumenten (gesyndiceerde leningen, (converteerbare) obligaties, enz.);
  • Fiscaal advies inzake vennootschapsbelasting en btw (inclusief specifieke btw-vrijstellingen) in de financiële en verzekeringssector;
  • Fiscaal advies aan verschillende non-profit- en socialprofitorganisaties m.b.t. het structureren van hun activiteiten;
  • Fiscaal advies (inkomstenbelastingen, btw en registratierechten) aan projectontwikkelaars met betrekking tot de structurering van vastgoedontwikkelingsprojecten;
  • Fiscaal advies inzake het opzetten van fiscaal voordelige incentive plannen voor werknemers en managementvennootschappen;
  • Bijstand aan Belgische GVV’s en projectontwikkelaars in het kader van btw-controles;
  • Bijstand aan en vertegenwoordiging van cliënten tijdens visitaties en huiszoekingen door de bijzondere belastinginspectie (BBI);
  • Onderhandelingen over minnelijke akkoorden bij fiscale geschillen, met inbegrip van gecombineerde fiscale, strafrechtelijke en sociale schikkingen;
  • Vertegenwoordiging van cliënten voor alle (administratieve en gemeenrechtelijke) rechtscolleges, met inbegrip van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Een aantal recente dossiers omvatten geschillen met betrekking tot (i) de zgn. excess profit rulings (zowel op nationaal niveau als voor het Hof van Justitie van de Europese Unie), (ii) de fiscale gevolgen (btw- en inkomstenbelastingen) van vastgoedontwikkelingsprojecten via share deals (en hun herkwalificatie in asset deals), (iii) het namens meerdere ondernemingen aanvechten van lokale belastingen met een belangrijke impact voor die bedrijven (incl. belastingen op het energieverbruik en op bedrijfsoppervlakte), (iv) de fiscale gevolgen van grensoverschrijdende zetelverplaatsingen, (v) de belasting van dividenduitkeringen, (vi) beweerde domiciliefraude door vennootschappen en natuurlijke personen, (vii) de fiscale aftrekbaarheid van mededingingsboetes, verschillende vergoedingen betaald aan groepsvennootschappen en derde partijen en kosten van aandelentransacties, (viii) fiscale stimuli voor O&O (o.a. inzake vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor gekwalificeerde onderzoekers, octrooiaftrek, aftrek voor innovatie-inkomsten en investeringen in o.a. zonnepanelen enz.), (ix) post-acquisitieclaims over fiscale vrijwaringsclausules in aandelenverkoopovereenkomsten, (x) fiscaal optimale verloningswijzen (aandelenopties, warrants, gratis ter beschikking gestelde woning en bedrijfswagens), en nog veel meer.