Publiek & administratief recht

Het team publiek en administratief recht verstrekt kwaliteitsvolle diensten in dit diverse en complexe rechtsgebied, ook in de talrijke specifieke sectoren. Eubelius is een van de weinige kantoren op de Belgische markt die in dit domein in de drie landstalen (Nederlands, Frans, Duits) een volledig spectrum van diensten aanbiedt, van complexe en hoogstaande administratieve of constitutionele procedures tot juridische bijstand via advieswerk, redactie van overeenkomsten en wetgevend werk.

Lees meer

Uw contacten in Publiek & administratief recht

Enkele referenties

  • Bijstand aan de NMBS bij het structureren, onderhandelen en gunnen van de overheidsopdracht voor de ontwikkeling van haar nieuwe hoofdkwartier in Brussel-Zuid en de verkoop van verschillende sites;
  • Bijstand aan bpost en de NMBS bij de gunning van diverse complexe serviceovereenkomsten;
  • Bijstand aan De Werkvennootschap bij complexe DBFM- en PPS-projecten (bv. bouw en verhoging van 17 bruggen over het Albertkanaal en ombouw van R4-West en -Oost tot primaire wegen);
  • Bijstand aan en vertegenwoordiging van de Vlaamse regering bij procedures gevoerd voor het Grondwettelijk Hof in zowat alle beleidsdomeinen;
  • Bijstand aan diverse overheidsinstanties voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State in het kader van beroepen gericht tegen maatregelen genomen met het oog op het beheersen van de COVID-19-pandemie;
  • Juridisch adviseur van een regionaal ziekenhuis met betrekking tot het structureren van een gemengd stedelijk ontwikkelingsproject met een zorgonderdeel, het opzetten van de marktbevraging alsook het opstellen van het contractueel kader;
  • Voeren van verscheidene procedures voor de Raad van State m.b.t. diverse gemeentelijke belastingreglementen;
  • Advies aan Kortrijk Xpo met betrekking tot een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “K-R8” in opmaak, dat een gedeeltelijke herbestemming van de Xpo-site vooropstelt en waarover een bezwaarschrift wordt opgesteld;
  • Bijstand aan Uplace in het kader van een administratief beroep tegen een omgevingsvergunning voor het oprichten van een woonproject met commerciële en buurtondersteunende functies in Dendermonde;
  • Bijstand aan Uplace bij de ontwikkeling van een stadsontwikkelingsproject te Machelen (dat onder meer retail, kantoren, cultuur en een park omvat). De tussenkomst van Eubelius betrof bijstand bij het opstellen van de vergunningsaanvraag, bijstand gedurende de vergunningsprocedure, evenals bijstand en vertegenwoordiging in rechte in het kader van beroepen tot vernietiging tegen de op 24 maart 2021 verleende omgevingsvergunning.