Klokkenluiders

Ondernemingen doen er goed aan zich voor te bereiden op de invoering van een klokkenluidersregeling.

De Belgische wetgever heeft gekozen voor afzonderlijke regelingen in de privé en de openbare sector.

Bedrijven in de privésector moeten in een intern meldingskanaal voorzien voor inbreuken in een aantal specifieke rechtsdomeinen (bijvoorbeeld overheidsopdrachtenwetgeving, mededingingsrecht, gegevensbeschermingsrecht, sociale en fiscale fraude). Ondernemingen met meer dan 250 werknemers moeten hun intern meldingskanaal tegen 15 februari 2023 hebben opgezet. Bedrijven met 50 tot 249 werknemers hebben iets meer tijd, tot 17 december 2023. De meeste bedrijven met minder dan 50 werknemers (met uitzondering van de financiële sector) zijn niet verplicht om een intern meldingskanaal in te voeren. Bedrijven kunnen wel steeds op vrijwillige basis een intern meldingskanaal invoeren. Wij verwachten dat dit spoedig een best practice zal zijn.

De wetgeving voor de publieke sector is verspreid over vele niveaus, met afzonderlijke wetten voor onder meer het federale niveau, het Vlaamse niveau, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De klokkenluiderswetgeving voor de publieke sector wijkt op belangrijke punten af van die voor de privésector. Federale overheidsinstanties moeten bijvoorbeeld interne meldingskanalen voor integriteitsschendingen invoeren. Het toepassingsgebied, de voorwaarden voor bescherming en de inwerkingtreding moeten voor elk niveau zorgvuldig worden gecontroleerd. De wet van 8 december 2022 voor de federale publieke sector werd op 23 december 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking 10 dagen na publicatie, dit wil zeggen op 2 januari 2023.

Bevraag u intussen over mogelijke providers van een meldingskanaal en bereid alvast een policy voor. Informeer uw medewerkers en train uw meldingsbeheerders.

Wij staan klaar met een multidisciplinair team om u hierbij te helpen. Wij kunnen u adviseren en bijstaan bij de invoering van een meldingskanaal in uw onderneming. Wij geven training voor meldingsbeheerders. Bij een melding, kunnen wij uw meldingsbeheerder adviseren over de aangewezen aanpak om de belangen van uw onderneming veilig te stellen.

Uw contacten in Klokkenluiders

Brussel

Maaike Cornelli

Senior Attorney
Brussel

Nicolas Schrans

Senior Attorney
Show more