Juridische informatie

Contactgegevens

Eubelius BV, Louizalaan 99, 1050 Brussel, België
T: +32 2 543 31 00; F: +32 2 543 31 01; E: info@eubelius.com

Nummer Kruispuntbank van Ondernemingen: 0460.946.968
btw-nummer: BE0460 946 968
Rechtspersonenregister: Brussel

Eubelius heeft ook kantoren te Kortrijk en Antwerpen:

  • Kantoor Kortrijk: President Kennedypark 30A, 8500 Kortrijk
  • Kantoor Antwerpen: Cockerillkaai 18, 2000 Antwerpen

Rechtsvorm en ondernemingsactiviteit

Onze cliënten contracteren met Eubelius BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht. Het doel van de vennootschap bestaat in de verlening van juridische diensten en de uitoefening van het beroep van advocaat, arbiter, juridisch raadsman en vertegenwoordiger in rechte.

Prijs van de dienstverlening

Met onze cliënten maken we een prijsafspraak die overeenstemt met de noden van de cliënt en die in beginsel op een uurtarief is gebaseerd. Onze erelonen, administratieve kosten en – indien van toepassing – de btw worden op onze ereloonstaten vermeld.

Algemene voorwaarden, toepasselijke recht en bevoegde rechter

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten. Onze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels en kunnen door cliënten kosteloos worden aangevraagd. Alleen het Belgisch recht is toepasselijk op elk aspect van onze dienstverlening en de Belgische hoven en rechtbanken zijn exclusief bevoegd om uitspraak te doen over eventuele geschillen in verband met onze dienstverlening.

Verzekering

Eubelius en haar advocaten zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid in overeenstemming met de deontologische regels.

Beroepsorganisaties en deontologische regels

De advocaten werkzaam binnen Eubelius zijn gemachtigd om in België het beroep van advocaat uit te oefenen. Eubelius-advocaten zijn in België ingeschreven bij één of meerdere van de onderstaande beroepsorganisaties:

De advocaten van Eubelius die zijn ingeschreven bij de Nederlandse orde van advocaten van de balie van Brussel, de Orde van advocaten bij de balie van de provincie Antwerpen of de Orde van advocaten bij de balie van de provincie West-Vlaanderen zijn, onder andere, onderworpen aan de deontologische regels van de Orde van Vlaamse balies, die de Nederlandstalige balies groepeert (www.advocaat.be). De advocaten van Eubelius die zijn ingeschreven bij de Ordre francophone des avocats du barreau de Bruxelles zijn, onder andere, onderworpen aan de deontologische regels van de Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique, die de Franstalige en Duitstalige balies groepeert (www.avocats.be). Deze deontologische regels kunnen worden geconsulteerd op de aangehaalde websites.

Witwaspreventie en identificatieplicht

Advocaten vallen onder de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze wet beoogt het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel aan advocaten een aantal dwingende verplichtingen op, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes.

Vooreerst zijn onze advocaten ertoe gehouden onze cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie worden advocaten eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting hebben wij niet alleen met betrekking tot onze cliënten (natuurlijke en rechtspersonen), maar eveneens met betrekking tot hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen, en hun uiteindelijke begunstigden (“UBO”).

Wanneer de advocaten bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit onmiddellijk melden aan hun stafhouder, behalve wanneer hun werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in (verband met) een rechtsgeding. De stafhouder zal beslissen of hij de ontvangen informatie al dan niet doorgeeft aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.

Vragen

Eubelius streeft ernaar haar cliënten de best mogelijke dienstverlening te bezorgen. Als u om één of andere reden toch niet tevreden zou zijn met de dienstverlening van Eubelius, kunt u uw vragen en opmerkingen bezorgen aan info@eubelius.com.