Employment

In professionele organisaties zijn werknemers cruciaal. Arbeidsvoorwaarden op maat van de bedrijfsbehoeften, een stabiel sociaal overleg, flexibiliteit en welzijn: deze en andere factoren zijn van groot belang voor de continuïteit van de onderneming en om de juiste medewerkers aan te trekken en te houden. Aangezien de arbeidswetgeving steeds ingewikkelder wordt, is ook het hr-beheer een steeds grotere uitdaging.

Ons team sociaal recht adviseert cliënten over alle aspecten van het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht, met een focus op strategisch juridisch hr-advies en vertegenwoordiging in onderhandelingen, dadingen en geschillen.

Lees meer

Uw contacten in Employment

Brussel

Maaike Cornelli

Senior Attorney
Brussel

Sam De Voogt

Senior Attorney
Show more

We werken voor werkgevers uit de private sector (profit en non-profit) en de overheidssector, overheidsinstanties en -instellingen, en (groepen) particulieren.

Met de ervaring die ons team rijk is, kunnen onze advocaten echt de vinger aan de pols houden, kennen ze alle marktpraktijken en kunnen ze u state-of-the-art oplossingen aanreiken.

Het arbeidsrecht vormt voor ons geen geïsoleerd rechtsgebied, maar maakt integraal deel uit van het ondernemingsrecht: voor complexe materies kunnen we, dankzij de intense samenwerking tussen Eubelius-teams, onze cliënten een multidisciplinaire bijstand met directe toegevoegde waarde bieden. Voorbeelden bij uitstek zijn strafrechtelijke kwesties die kunnen opduiken in de context van tewerkstelling en pensioenen, vragen over intellectuele eigendom binnen de arbeidsrelatie of over privacy op de werkvloer en klokkenluidersregelingen. We hebben een bijzondere expertise opgebouwd in arbeidsrechtelijke zaken voor overheidspersoneel die we in nauwe samenwerking met het team publiek en administratief recht behandelen, wat Eubelius toelaat zich in dit domein te onderscheiden. Voor vragen rond loon, voordelen en pensioenen (behandeld door ons multidisciplinaire team pensioenen) doen we vaak een beroep op de deskundigheid van het team fiscaliteit, het team vennootschapsrecht en financieel recht en fusies en overnames van Eubelius.

We streven een praktische en pragmatische aanpak na, onderbouwd met een heldere en stipte analyse van de relevante juridische kwesties. We hebben een ruime ervaring opgebouwd in het voeren van gerechtelijke procedures voor arbeidsrechtbanken en -hoven en andere rechtbanken en hoven, waaronder de vertegenwoordiging van cliënten voor het Grondwettelijk Hof en administratieve rechtbanken.

Enkele referenties

 • Opstellen van individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen en bedrijfspolicies op maat voor verschillende bedrijven;
 • Advies aan internationale bedrijven over het aanwerven en tewerkstellen van personeel in België;
 • Bijstand aan verschillende bedrijven bij het volledige proces van meervoudig of collectief ontslag, bedrijfssluiting, fusies en overnames en overgang van onderneming;
 • Bijstand aan werkgevers bij het structureren van hun staffing, met inbegrip van externe arbeidskrachten en flexibele staffing, zoals co-sourcing;
 • Bijstand aan werkgevers en particulieren bij ontslagen en onderhandelingen, schikkingen en procesvoering voor arbeidshoven en -rechtbanken;
 • Bijstand aan bedrijven, particulieren en openbare instellingen in onderhandelingen, minnelijke regelingen en procesvoering over gelijke behandeling van werknemers, non-discriminatie, welzijn op het werk en grensoverschrijdend gedrag;
 • Bijstand en advies aan bedrijven over de voorbereiding en organisatie van sociale verkiezingen, de oprichting van (Europese) sociale overlegorganen en het voeren van (Europees) sociaal overleg;
 • Bijstand aan en vertegenwoordiging van werkgevers bij sociale inspecties;
 • Bijstand aan werkgevers in de publieke en private sector inzake klokkenluidersregelingen;
 • Advies aan verschillende overheidsinstellingen over arbeidskwesties, sociale zekerheid en sociale grondrechten en vertegenwoordiging van deze instellingen in procesvoering, onder meer voor de Europese gerechtshoven, het Grondwettelijk Hof en de Raad van State;
 • Bijstand aan de Belgische federale en deelautoriteiten bij het opstellen van wetteksten (arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht, herstructureringen in de openbare sector).