Gerechtelijke procedures in mededingingszaken

Wij vertegenwoordigen cliënten in procedures voor de Belgische en Europese hoven en rechtbanken. Wij behandelen een breed scala aan geschillen, met inbegrip van beroepen tegen kartelbeslissingen en boetes die werden opgelegd door de mededingingsautoriteiten, voor het Hof van Beroep in Brussel, het Gerecht van de Europese Unie en het Hof van Justitie. Daarnaast vertegenwoordigen wij zowel eisers als verweerders in procedures tot vergoeding van schade geleden als gevolg van inbreuken op het mededingingsrecht.

Wij pleiten stakingsvorderingen en voorlopige maatregelen, bijvoorbeeld in verband met vermeend misbruik van een dominante positie.

Wij staan cliënten ook bij en vertegenwoordigen hen in contractuele geschillen, zoals de beëindiging van de relatie tussen een leverancier en zijn distributeur.