Pensions

 • Pensioenrecht, arbeids- en sociaalzekerheidsrecht van toepassing op pensioenregelingen
 • Pensioenplannen opstellen, wijzigen en opheffen
 • Pensioenreglementen en andere documentatie opstellen
 • Alle documenten inzake pensioenregelingen screenen en updaten
 • Bijstand bij onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en pensioeninstellingen
 • Bijstand aan werkgevers inzake werknemersinspraak en communicatie aan werknemers
 • Pensioenplaninformatie nakijken in DB2P (Databank aanvullende pensioenen) op verzoek van inrichters
 • Due diligence en compliance-screening
 • Beoordeling van de naleving van AVG-verordening en advies over andere vragen inzake gegevensbescherming en cyberveiligheid
 • Aanpassing van pensioenregelingen en pensioenvehikels na een fusie of overname
 • Fusie en overdracht van pensioenregelingen
 • Discriminatieproblemen
 • Harmonisering van pensioenregelingen voor bedienden en arbeiders
 • Pensioenregelingen voor seniormanagement en in managementvennootschappen
 • Opzetten van lokale of pan-Europese pensioenfondsen (IORP-richtlijn)
 • (Re)organisatie en governance van pensioenfondsen, interne en externe toezichtsreglementering
 • Reglementaire vraagstukken betreffende pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen
 • Juridische aspecten van herstelplannen en insolventiegerelateerde problemen waarmee pensioeninstellingen en inrichters worden geconfronteerd, en de invloed van de solvency-richtlijnen op de financieringsverplichtingen voor pensioenen
 • Verzekerings- en herverzekeringsdiensten en bemiddeling in België, zowel voor (her)verzekeringsondernemingen binnen de EER als daarbuiten (Europees paspoort of vergunningsvereisten, compliance, bepalingen van algemeen belang)
 • Aansprakelijkheid van bestuurders van pensioenfondsen en werkgevers
 • Opleiding van bestuurders
 • Pensioenwetgeving (eerste en tweede pijlers) in de private en publieke sector, en meer bepaald alle pensioenaspecten in verband met privatisering
 • Bijstand in contacten met de FSMA
 • Vertegenwoordiging voor burgerlijke rechtbanken, het Grondwettelijk Hof en de Raad van State met betrekking tot alle pensioenkwesties, met inbegrip van overheidsaansprakelijkheid