Pensions

 • pensioenrecht, arbeids- en sociaalzekerheidsrecht van toepassing op pensioenregelingen
 • pensioenplannen opstellen, wijzigen en opheffen
 • pensioenreglementen en andere documentatie opstellen
 • alle documenten inzake pensioenregelingen screenen en updaten
 • bijstand bij onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en pensioeninstellingen
 • bijstand aan werkgevers inzake werknemersinspraak en communicatie aan werknemers
 • pensioenplaninformatie nakijken in DB2P (Databank aanvullende pensioenen) op verzoek van inrichters
 • due diligence en compliance-screening
 • beoordeling van de naleving van AVG-Verordening en advies over andere vragen inzake gegevensbescherming en cyberveiligheid
 • aanpassing van pensioenregelingen en pensioenvehikels na een fusie of overname
 • fusie en overdracht van pensioenregelingen
 • discriminatieproblemen
 • harmonisering van pensioenregelingen voor bedienden en arbeiders
 • pensioenregelingen voor seniormanagement en in managementvennootschappen
 • opzetten van lokale of pan-Europese pensioenfondsen (IORP-richtlijn)
 • (re)organisatie en governance van pensioenfondsen, interne en externe toezichtsreglementering
 • reglementaire vraagstukken betreffende pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen
 • juridische aspecten van herstelplannen en insolventiegerelateerde problemen waarmee pensioeninstellingen en inrichters worden geconfronteerd, en de invloed van de solvency-richtlijnen op de financieringsverplichtingen voor pensioenen
 • verzekerings- en herverzekeringsdiensten en bemiddeling in België, zowel voor (her)verzekeringsondernemingen binnen de EER als daarbuiten (Europees paspoort of vergunningsvereisten, compliance, bepalingen van algemeen belang)
 • aansprakelijkheid van bestuurders van pensioenfondsen en werkgevers
 • opleiding van bestuurders
 • pensioenwetgeving (eerste en tweede pijlers) in de private en publieke sector, en meer bepaald alle pensioenaspecten in verband met privatisering
 • bijstand in contacten met de FSMA
 • vertegenwoordiging voor burgerlijke rechtbanken, het Grondwettelijk Hof en de Raad van State met betrekking tot alle pensioenkwesties, met inbegrip van overheidsaansprakelijkheid