Geschillenbeslechting en procesvoering

Eubelius verdedigt uw belangen in procedures in kort geding en ten gronde voor hoven en rechtbanken, voor het Grondwettelijk Hof, voor de Raad van State, voor de bemiddelende instantie voor de kilometerheffing, voor de raad voor de mededinging, voor scheidsgerechten, enz. Eubelius heeft bij geschillen ook aandacht voor een eventuele minnelijke schikking.