Welke clausules zijn geldig in uw b2b-contracten na 1 december 2020?

We kondigden het eerder al aan, maar vanaf 1 december 2020 is het zover: de nieuwe regels inzake onrechtmatige bedingen in contracten tussen ondernemingen treden dan in werking. Ze zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten, hernieuwd of gewijzigd na die datum.

Wat moet u zeker onthouden?

 • Een contract tussen ondernemingen moet duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld.
   
 • Bepaalde bedingen staan op een zwarte lijst en zijn sowieso onrechtmatig en nietig. Dat is bijvoorbeeld het geval voor eenzijdige interpretatiebedingen of onweerlegbare kennisname- en aanvaardingsbedingen.
   
 • Als uw contracten bedingen van de grijze lijst bevatten, geldt een vermoeden dat ze onrechtmatig te zijn. De grijze lijst viseert onder meer volgende clausules:
   
  • bedingen die het economisch risico naar een andere partij verleggen zonder tegenprestatie
    
  • “ongepaste” aansprakelijkheidsbeperkingen bij niet-nakoming van de overeenkomst
    
  • clausules die de aansprakelijkheid voor zware fouten uitsluiten
    
  • bedingen die toelaten dat een partij het contract zonder geldige reden eenzijdig wijzigt
    
  • duurbepalingen die geen redelijke opzegtermijn bepalen
    
  • bedingen van stilzwijgende verlenging of vernieuwing zonder redelijke opzegtermijn

Als u kan bewijzen dat deze clausules geen manifest onevenwicht creëren tussen de rechten en plichten van de partijen, dan zijn ze wel rechtmatig. Daarom kan het nuttig zijn om het bereikte evenwicht in het contract toe te lichten.

 • Ook andere clausules die een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van de partijen, zijn verboden en nietig.