Wordt de duurzaamheid van uw activiteit binnenkort een belangrijk element voor de financiering van uw onderneming?

Een van de grote uitdagingen van dit moment is om onze economie en bijgevolg de activiteit van onze ondernemingen duurzamer te maken, onder meer door duurzame investeringen te stimuleren. Daarvoor hebben de financiële markten en hun actoren nood aan een uniforme taal en aan regels om te beschrijven hoe een industriële of commerciële activiteit een positieve impact heeft op ons leefmilieu en de strijd tegen de klimaatopwarming (“ecologische duurzaamheid”).

De Europese wetgever heeft een taxonomie en maatregelen aangenomen die slechts vanaf 1 januari 2022 van toepassing zullen zijn (Taxonomie-verordening), maar die ruim voor die datum al een grondige voorbereiding en diepgaand denkwerk vergen. En vergis u niet: deze regels zullen waarschijnlijk ook voor uw onderneming van belang zijn!

Deze regelgeving stimuleert ondernemingen om hun impact op het milieu te becijferen en een intern beleid uit te werken om deze impact te beheren en er verantwoording over af te kunnen leggen. Ze belangt potentieel alle ondernemingen aan die gebruik maken van externe financiering of van verzekeringsproducten of die hun diensten aanbieden aan entiteiten die onderworpen zijn aan een verplichting om een “duurzaamheidsverklaring” te publiceren. Haar impact is dus niet beperkt tot genoteerde vennootschappen of financiële instellingen alleen.

De entiteiten die een verklaring omtrent hun “duurzaamheid” moeten publiceren (niet-financiële verklaring) worden uitgenodigd om (1) enerzijds uiteen te zetten op welke wijze de producten die ze aanbieden aan hun cliënten (leningen, verzekeringen) bijdragen aan deze “duurzame ontwikkeling” omdat ze worden gebruikt om duurzame behoeften te ontwikkelen (en niet om bijvoorbeeld vervuilende activiteiten te financieren), en (2) anderzijds op welke wijze hun leveranciers en de leveranciers van hun leveranciers een activiteit voeren die voldoet aan algemeen aanvaarde sociale en milieuregels (“supply chain due diligence”).

U doet er dus – ongeacht de omvang van uw onderneming – goed aan voortaan de ecologische voetafdruk ervan in kaart te brengen, zelfs met zeer bescheiden middelen. Daarvoor kunt u bestaande gratis instrumenten aanwenden die u bijvoorbeeld toelaten om de dagelijkse CO2-uitstoot van uw wagenpark te berekenen. Door een reeks gegevens te verzamelen en hun evolutie op te volgen, zal uw onderneming in staat zijn te antwoorden op eventuele vragen van uw bankier, die de “duurzame” kwaliteit van zijn activiteit en zijn cliënteel zal moeten aantonen.

Hoewel de regels momenteel beperkt zijn tot bepaalde milieuvragen en de strijd tegen de klimaatopwarming, zijn ook vragen omtrent de naleving door uw onderneming van principes van “diversiteit” en “gelijke behandeling” dagelijkse kost. De EU heeft aangekondigd dat ze ook op dat vlak een taxonomie zal ontwikkelen (“sociale duurzaamheid”).