Fiscale visitatie? Wees voorbereid!

Legal Eubdate
29 oktober 2020

Een fiscale visitatie vindt bijna altijd onaangekondigd plaats. Het is dus essentieel dat u uw rechten en plichten kent en voorbereid bent. We belichten drie weerkerende vragen waarover de rechtspraak zich recent uitsprak: (i) de bijstand van een advocaat, (ii) de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de onderneming tegenover de fiscus, en (iii) de bescherming van vertrouwelijke correspondentie met titularissen van het beroepsgeheim (zoals advocaten). 

Het is omstreden of en in welke omstandigheden een verdachte de zogenaamde Salduz-doctrine, die hem/haar recht geeft op de bijstand van een advocaat tijdens een eerste verhoor, ook in het kader van een fiscale visitatie kan inroepen. Het Hof van Cassatie en de hoven van beroep te Brussel, Gent en Luik oordeelden al eerder dat dit voor inkomstenbelastingen, BTW en douane en accijnzen niet zonder meer het geval is. Recente rechtspraak in eerste aanleg sluit zich daarbij aan. Uit die rechtspraak volgt dat de fiscus de bijstand door een advocaat tijdens de visitatie in principe niet moet waarborgen, maar hij kan evenmin verbieden of verhinderen dat de advocaat zijn cliënt bijstaat. Werk daarom een regeling uit om ervoor te zorgen dat uw advocaat onmiddellijk ter plaatse kan komen in geval van een fiscale visitatie.

Uw onderneming dreigt beboet te worden als een werknemer de fiscus de toegang weigert tot de ruimten waar uw onderneming professioneel actief is omdat er niemand aanwezig is die uw onderneming kan vertegenwoordigen. Het hof van beroep te Brussel bevestigde recent een administratieve boete die in zo’n situatie was opgelegd aan een onderneming. De problematiek is ruimer dan de loutere correcte vertegenwoordiging van uw onderneming ten aanzien van de fiscus: u moet ook voorkomen dat onbevoegde personeelsleden standpunten zouden innemen of documenten zouden delen die uw onderneming kunnen binden en die vaak de nodige context behoeven. Het is daarom belangrijk vooraf een stappenplan voor visitaties en controles uit te werken, de bevoegdheid van de personeelsleden helder te definiëren en hen de nodige richtsnoeren te geven.

Ten slotte hebben zowel het Grondwettelijk Hof als de Raad van State recent uitdrukkelijk het beroepsgeheim van de advocaat bevestigd, zowel voor de bijstand tijdens een rechtsgeding, als voor juridisch advies. Het Grondwettelijk Hof bevestigde ook dat de informatie die tussen een advocaat en zijn cliënt wordt uitgewisseld, vertrouwelijk is en niet door derden (zoals de fiscus) mag worden gebruikt. U vermijdt daarom best dat dergelijke vertrouwelijke informatie bij een fiscale visitatie wordt gekopieerd of in retentie genomen, door ze (net als privé-informatie) duidelijk afgezonderd te bewaren. Indien deze informatie niet op het moment van de visitatie kan worden afgescheiden, moet u de nodige afspraken maken met de fiscus om ervoor te zorgen dat deze informatie wordt geïsoleerd vóór de fiscus tot onderzoek overgaat.

Naast deze drie aandachtspunten, zijn er nog een heel aantal andere die u vooraf kan voorbereiden. Eubelius staat klaar om uw onderneming daarin te trainen en bij te staan tijdens een effectieve visitatie.