15 juni 2016

Op 19 mei 2016 heeft de Europese Commissie een mededeling op haar website gepubliceerd die de reikwijdte van de Europese staatssteunregels uitlegt. Deze mededeling verschijnt ongeveer vier jaar nadat een ontwerpversie voor consultatie werd gepubliceerd.

De mededeling legt uit wanneer een overheidsmaatregel elementen van staatssteun bevat en beoogt hierdoor overheden en ondernemingen betere bijstand te verlenen. Indien een overheidsmaatregel staatssteun bevat, moet die maatregel immers worden aangemeld bij de Commissie of worden toegekend in overeenstemming met één van de verschillende vrijstellingsregimes.

De mededeling is een codificatie van de bestaande rechtspraak van het Hof van Justitie en de beschikkingspraktijk van de Commissie. De interpretatie van de verschillende elementen van het begrip "staatssteun" worden uitgelegd. Daarbij wordt dieper ingegaan op vaak voorkomende onderwerpen zoals de toepassing van het criterium van de particuliere investeerder en de toepassing van de staatssteunregels op infrastructuurprojecten.

Een belangrijk thema dat vaak terugkomt, is de visie van de Commissie dat een transactie (bijvoorbeeld een verkoop) in principe geen staatssteun bevat indien de contractpartij door de overheid wordt geselecteerd op basis van een openbare en concurrentiële gunningsprocedure die de overheidsopdrachtenregels respecteert.

De Commissie legt ook uit wanneer een overheidsmaatregel geen grensoverschrijdend effect heeft en dus geen staatssteun uitmaakt. Het loutere feit dat het bedrag van een subsidie beperkt is, of dat de subsidie wordt toegekend aan een kleine, lokale onderneming, is niet doorslaggevend. De overheid moet steeds, in het licht van de concrete omstandigheden van de zaak, nagaan of de maatregel een louter lokale impact heeft.