Duurzame financiering: stand van zaken

De Europese Commissie wil haar actieplan voor duurzame financiering in de nabije toekomst tot een goed einde brengen. Daarvoor zet zij verder in op een geheel van richtlijnen en verordeningen die de aanpak van spelers en investeerders op de financiële markten ingrijpend moeten veranderen. Deze actoren zullen rekening moeten houden met de milieu- en sociale impact van de gefinancierde activiteit op de duurzame ontwikkeling van de mensheid. Hieronder volgt een overzicht van de stand van zaken van de belangrijkste initiatieven, die wij reeds onder de aandacht brachten in de Eubelius Spotlights van juni 2018.

Taxonomie van duurzame activiteiten

Het wetgevend proces voor de ontwerpverordening is nog steeds aan de gang. De eerste lezing  door het Europees Parlement en de Raad werd intussen afgerond, en het Parlement heeft in maart 2019 reeds zijn standpunt bepaald. De Raad beraadt zich nog over dit onderwerp.

De TEG (Technical expert group on sustainable finance) heeft in juni 2019 een verslag gepubliceerd over het gebruik van de taxonomie. Ze publiceerde ook een technisch verslag waarin ze de methodologie uiteenzet die ze momenteel ontwikkelt om per economische activiteit te bepalen hoe de activiteit, zoals die door een bedrijf in de sector wordt uitgevoerd, substantieel bijdraagt tot de beperking van of de aanpassing aan de klimaatverandering (technische screeningscriteria). In dit stadium worden op niet-limitatieve wijze zes sectoren behandeld: landbouw, industrie, energie, water, transport, ICT en gebouwen.

Naast de positieve evaluatiecriteria moet ook aandacht worden besteed aan de DNSH-criteria ("do no significant harm").

Drie principes helpen om te bepalen of een activiteit substantieel bijdraagt aan de aanpassing aan de klimaatverandering:

  • de economische activiteit vermindert alle materiële fysieke klimaatrisico's in de mate van het mogelijke en op een "best effort"-basis;
  • de economische activiteit heeft geen negatieve gevolgen voor de aanpassingsinspanningen van anderen; en
  • de economische activiteit heeft een impact op de aanpassing aan de klimaatverandering die kan worden gemeten met passende indicatoren.

De Commissie heeft het mandaat van de TEG voor de ontwikkeling van de taxonomie verlengd. Het mandaat loopt tot eind 2019. De TEG zal deze tijd gebruiken om:

  • de technische screeningscriteria te verfijnen;
  • aanvullende feedback te verzamelen; en
  • verdere richtlijnen te ontwikkelen voor het gebruik en de implementatie van de taxonomie.

De Commissie zal de aanbevelingen van de TEG gebruiken als leidraad bij de voorbereiding van de gedelegeerde verordeningen voorzien in de Verordening.

Integratie van ESG-criteria door financiële marktdeelnemers

Het wetgevend proces is nog steeds aan de gang. De eerste lezing door het Parlement en de Raad werd intussen afgerond, en het Parlement hechtte op 18 april 2019 zijn goedkeuring aan het ontwerp.

Nieuwe richtlijnen voor de openbaarmaking van niet-financiële informatie door organisaties van openbaar belang

De TEG heeft in januari 2019 een eindrapport gepubliceerd om de Europese richtsnoeren in overeenstemming te brengen met de TCFD-voorstellen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Op basis van dit rapport heeft de Commissie haar richtsnoeren inzake niet-financiële verslaglegging, en in het bijzonder de aanvulling voor verslagen over klimaatgerelateerde informatie, gewijzigd (2019/C 209/01). De nieuwe richtlijnen benadrukken het dubbel perspectief van de informatie: enerzijds gericht op de aandeelhouders (impact van de klimaatverandering op de onderneming) en anderzijds op andere belanghebbenden (impact van de activiteiten van de onderneming op het klimaat). Beide perspectieven houden risico's en kansen in voor de onderneming.

Benchmark inzake lage koolstofvoetafdruk

In februari 2019 bereikten de drie instellingen betrokken bij de Europese wetgevingsprocedure een politiek akkoord over een nieuwe generatie koolstofarme benchmarks. Deze regels moeten nog formeel door de Raad en het Europees Parlement worden goedgekeurd voor ze in werking kunnen treden.

De TEG heeft een tussentijds verslag gepubliceerd. Het eindverslag wordt eind september verwacht. De Commissie zal op basis van dit verslag gedelegeerde verordeningen vaststellen. Deze gedelegeerde verordeningen zouden normaal begin 2020 worden aangenomen.

De "EU Climate Transition Benchmark" (EU CTB) en "EU Paris-aligned Benchmark" (EU PAB) moeten aan verschillende vereisten voldoen.

De TEG stelt nieuwe openbaarmakingsvereisten voor die gebaseerd zijn op de wijze waarop de markt momenteel de integratie van ESG- en klimaatgerelateerde overwegingen kan opvatten in de waardering van activa als onderdeel van een bepaalde activacategorie, doorheen soortgelijke activacategorieën. 

Tot slot ligt de afstemming van elke benchmark op de Parijse klimaatovereenkomst op tafel. Het tussentijds verslag beoogt de praktijken te identificeren die de markt gebruikt om de conformiteit van beleggingsportefeuilles met de Parijse criteria te meten. De focus ligt op de transparantie van de scenarioselectie, de bron van de gebruikte gegevens en de methodologie om de afstemming van een benchmark op een scenario te meten.

Consultatie over de integratie van de ESG-criteria in de adviesverstrekking

De Commissie hield een consultatie over de mogelijke wijzigingen aan MiFID II en IDD of hun gedelegeerde verordeningen om ESG-criteria op te laten nemen in het advies van beleggingsondernemingen en verzekeraars aan hun cliënten. Het directoraat-generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten (FISMA) heeft de EAVB en de EAEM formeel verzocht om technisch advies ter zake.