De Grote Grondvraag: een hulpmiddel bij het onderzoek naar de toestand van de bodem in Vlaanderen

Op 5 november 2019 werd door de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) een publiek raadpleegbare databank ter beschikking gesteld, waarin iedereen kan nagaan of een grond mogelijk vervuild is. Deze informatie is beschikbaar op de website www.degrotegrondvraag.be.

De Grote Grondvraag: waarover gaat het?

Elke gemeente beheert overeenkomstig artikel 7 van het Bodemdecreet (het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming) een inventaris van risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn. Van een opname op of een verwijdering van een grond uit de gemeentelijke inventaris stelt de gemeente de OVAM onverwijld in kennis. Conform artikel 5 van het Bodemdecreet, beheert de OVAM ook een eigen grondeninformatieregister. Daarin neemt ze gegevens op die haar worden bezorgd over gronden, evenals informatie die zij ingevolge bodemonderzoeken en andere maatregelen bekomt.

Die informatie wordt nu, in vereenvoudigde vorm, publiek raadpleegbaar gemaakt. Het portaal heeft evenwel geen juridisch bindende waarde.

Momenteel is er voor 110 Vlaamse gemeenten grondinformatie publiek raadpleegbaar (pro memorie: het Vlaamse Gewest telt 300 gemeenten).

Voor belangrijke steden zoals Gent, Antwerpen, Brugge, Kortrijk of Leuven, is er nog geen informatie beschikbaar. De doelstelling is wel om de databank verder aan te vullen.

De Grote Grondvraag: risicogronden identificeren

De Grote Grondvraag identificeert onder meer de risicogronden in Vlaanderen. Voorafgaand aan onder andere de overdracht van een dergelijke grond, moet de overdrager een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Daarnaast moeten de risicogronden die nog nooit werden onderzocht vóór welbepaalde data een oriënterend bodemonderzoek ondergaan (afhankelijk van het type grond, uiterlijk vóór 31 december 2021 of vóór 31 januari 2027).  De OVAM streeft ernaar om tegen 2036 voor alle (historische) verontreinigde gronden een sanering op te starten.

De doelstelling van de Grote Grondvraag is dan ook vooral om burgers op gebruiksvriendelijke wijze te informeren over de kwalificatie van hun grond als risicogrond, en over eventuele onderzoeksverplichtingen. Op basis van die informatie kunnen burgers de OVAM verwittigen bij een eventuele onjuiste kwalificatie als risicogrond, of reeds een vrijstelling van de onderzoeksplicht aanvragen (zie https://www.degrotegrondvraag.be/veelgestelde-vragen).

De Grote Grondvraag: hoe gaat u te werk?

Het portaal is zeer gebruiksvriendelijk en geeft de bodeminformatie weer op perceelniveau.

Afhankelijk van de situatie, zijn bij een zoekopdracht volgende resultaten mogelijk:

  • Groen perceel: De OVAM beschikt niet over bodeminformatie en er zijn geen aanwijzingen dat het perceel een risicogrond zou zijn. Er moet geen verdere actie worden ondernomen.
  • Geel perceel: er is informatie gekend over de bodemkwaliteit van het perceel. Die informatie kan opgevraagd worden op de website en bij het klantenbeheer van de OVAM.
  • Oranje perceel: het perceel is een risicogrond met vrijstelling van de onderzoeksplicht. De OVAM zal het onderzoek op zich nemen.
  • Rood perceel: het perceel is een risicogrond.

De Grote Grondvraag: eerste indicatie

De Grote Grondvraag blijkt een eerste indicatie van de staat van de bodem te geven. Toch zal in het kader van vastgoedtransacties nog steeds meer gedetailleerde bodeminformatie, zoals bijvoorbeeld het bodemattest, bij de OVAM moeten worden opgevraagd.