Sociale verkiezingen 2024 (1/4): Looking backward, moving forward…

Legal Eubdate
25 oktober 2023

De volgende sociale verkiezingen komen er langzaam aan. De verkiezingen zullen worden gehouden tussen 13 mei 2024 en 26 mei 2024. Deze data lijken nu nog ver af, maar de start van de procedure, op dag "X-60", komt steeds dichterbij. De eerste bijdrage in onze reeks over de sociale verkiezingen 2024 gaat in op een belangrijk aspect van de eerste fase van de procedure, namelijk de berekening van de drempel van tewerkstelling tijdens de referentieperiode. We kijken ook kort naar de notie van de technische bedrijfseenheid. Tot slot nodigen we u uit om rekening te houden met de gevreesde “occulte periode” om onaangename verrassingen te voorkomen.

legal eubdate

Het einde van de referentieperiode, tijd om te gaan tellen! 

Er moet een sociaal overlegorgaan (ondernemingsraad en/of CPBW) worden opgericht als de onderneming tijdens een bepaalde referentieperiode een minimumaantal werknemers tewerkstelt. De referentieperiode voor de sociale verkiezingen van 2024 is op dit moment al verstreken. Deze liep van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023.

We raden u dan ook aan om de nodige maatregelen te nemen om de tewerkstellingsdrempel binnen uw onderneming tijdens deze periode te bepalen. De wet op de sociale verkiezingen verwijst naar een gewoonlijk gemiddelde van het aantal werknemers dat tewerkgesteld is binnen de onderneming.

De werknemer die meetelt voor de berekening van tewerkstellingsdrempel is elke persoon die met de onderneming verbonden is door een arbeids- of leerovereenkomst.

  • In het bijzonder zijn inbegrepen: bedienden, arbeiders, kaderleden, leidinggevend personeel met een arbeidsovereenkomst, studenten, telewerkers, enz.
  • In het bijzonder zijn uitgesloten: werknemers met een vervangingscontract, uitzendkrachten voor de berekening van de drempel bij het uitzendkantoor (hoewel zij wel meetellen voor de berekening bij de gebruiker (met uitzondering van vervangers)), zelfstandigen, de gedetacheerde werknemer bij de gebruikende onderneming mits hij onder het gezag blijft staan van de werkgever die hem detacheert, enz.

Onze tip De referentieperiode om het gemiddelde aantal uitzendkrachten bij de gebruiker te berekenen is het tweede kwartaal van 2023. Opgelet, uitzendkrachten die vaste werknemers vervangen, vallen buiten deze berekening.

Op welk niveau? De technische bedrijfseenheid

Sociale verkiezingen worden georganiseerd op niveau van de “onderneming”, gedefinieerd als de "technische bedrijfseenheid" (TBE). Het bepalen van de TBE is een belangrijke oefening in de verkiezingsprocedure. De TBE wordt gedefinieerd op basis van economische en sociale criteria, waarbij die laatste voorrang krijgen in geval van twijfel. Onze cliënten vinden een checklist met criteria op onze ClientZone.

Beetje vreemd? – De afbakening van de TBE kan verschillend zijn voor de ondernemingsraad en voor het CPBW. Afhankelijk van het orgaan kunnen verschillende criteria meer of minder zwaar doorwegen. Zo is het in de praktijk bijvoorbeeld niet ongebruikelijk dat er op een hoog niveau een ondernemingsraad wordt opgericht en dat er op gedecentraliseerde niveaus verschillende CPBW’s worden opgericht.

De horizon in het oog houden… de occulte periode

In een latere bijdrage vertellen we u meer over de occulte periode. Noteer echter in uw agenda dat deze befaamde periode, waarin (in het bijzonder) ontslagen sterk worden afgeraden, zal aanvangen op dag “X-30”, dit wil zeggen tussen 14 januari 2024 en 27 januari 2024, en zal eindigen op dag "X+35", dit wil zeggen tussen 19 maart 2024 en 1 april 2024. Voorzichtige mensen zullen wachten tot dag "X+76". We komen hier later op terug.

Opgepast – Bent u van plan uw bedrijf te herstructureren of uw personeelsbestand in de nabije toekomst in te krimpen? Bent u ontevreden over een werknemer, maar stelt u een eventuele beëindiging van de samenwerking toch liever uit? Dan moet u binnenkort een beslissing nemen. De specifieke beschermingsregels die van kracht zijn tijdens de verkiezingsperiode maken een ontslag immers bijzonder riskant, zo niet onmogelijk.

Wordt vervolgd

In de volgende bijdrage gaan we dieper in op de verschillende elementen die opgenomen moeten worden in de mededeling op dag "X-60", de begrippen leidinggevend personeel en kaderpersoneel en de mogelijke geschillen met betrekking tot het bepalen van de technische bedrijfseenheid.

Het Eubelius Focusteam Sociale Verkiezingen staat klaar om u door de sociale verkiezingen 2024 heen te helpen met juridisch advies, bijstand bij onderhandelingen en begeleiding en vertegenwoordiging bij procedures.