De prioriteiten van de Belgische Mededingingsautoriteit voor 2018 liggen grotendeels in lijn met die van vorig jaar. Opvallend is dat, waar de BMA vorig jaar de geliberaliseerde sectoren en netwerk-industrieën in het algemeen als een van de prioriteiten beschouwde, zij het in die context dit jaar enkel nog heeft over de telecommunicatiemarkt.


De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) publiceerde recent haar prioriteitenbeleid voor het jaar 2018. De BMA geeft aan dat zij de intentie heeft acties te ondernemen in bepaalde sectoren, hoewel zij zware inbreuken op het mededingingsrecht zal vervolgen in alle sectoren van de economie.

Net zoals vorig jaar wil de BMA haar pijlen richten op de telecommunicatiemarkt. De andere geliberaliseerde sectoren en netwerk-industrieën worden niet langer als dusdanig geviseerd. 

De distributiesector en de relaties tussen distributeurs en leveranciers zijn opnieuw een prioriteit voor de BMA. Met verwijzing naar een rapport van het Prijzenobservatorium geeft de BMA aan dat de Belgische consument nog steeds meer betaalt voor zijn producten in supermarkten dan de consumenten in de belangrijkste buurlanden.

Wat de dienstverlening aan bedrijven en consumenten betreft, zien we eveneens continuïteit. De BMA verwijst ook hier naar gedetailleerde rapporten van de Nationale Bank en het Prijzenobservatorium over de prijsontwikkeling in de dienstensector en de werking van de juridische, boekhoudkundige, architecturale en technische dienstenmarkten. Onder meer beroepsverenigingen worden opnieuw geviseerd.

Verder blijven openbare aanbestedingen een belangrijk aandachtspunt voor de BMA. Deze vertegenwoordigen een substantieel deel van het bruto nationaal product en blijken uiterst gevoelig voor kartelafspraken.

Tot slot blijven, zoals in 2017, de farmaceutische sector en de logistieke sector in het vizier van de BMA.