HR Legal najaar 2022 (4/4): geneeskundig getuigschrift, medische overmacht, gewaarborgd loon en responsabiliseringsbijdrage

Legal Eubdate
6 december 2022

2022 brengt een warm najaar op het vlak van HR-wetgeving met (1) de arbeidsdeal, (2) nieuwe wetgeving over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, (3)  nieuwe wetgeving over de work-life balance voor ouders en mantelzorgers en (4) wijzigingen voor re-integratietrajecten van zieke werknemers en de beëindiging van arbeidsovereenkomsten op grond van medische overmacht.

In een reeks van vier Legal Eubdates leest u welke impact deze maatregelen kunnen hebben op uw HR-beleid.

In deze vierde en laatste bijdrage krijgt u een overzicht van de recentste wijzigingen aan de regels over arbeidsongeschiktheid. Eerder wijzigde de wetgever het re-integratietraject. Nu volgen de verplichting om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht, het gewaarborgd loon tijdens een periode van gedeeltelijke werkhervatting en de responsabiliseringsbijdrage van de werkgevers inzake invaliditeit.

De wet van 30 oktober 2022 voerde met ingang van 28 november 2022 de eerste drie wijzigingen door, terwijl de responsabiliseringsbijdrage van toepassing is op periodes van invaliditeit die zijn begonnen vanaf 1 januari 2022.

Geneeskundig getuigschrift

Werknemers zijn driemaal per jaar vrijgesteld van de verplichting om voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid een geneeskundig getuigschrift voor te leggen. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers kunnen hiervan afwijken via een cao of het arbeidsreglement.

Beëindiging wegens medische overmacht

De arbeidsovereenkomst kan voortaan slechts wegens medische overmacht – dus zonder opzeggingstermijn of -vergoeding – beëindigd worden na een specifieke procedure. U, als werkgever, of uw werknemer kan de procedure ten vroegste na negen maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid opstarten. Er mag echter geen re-integratietraject lopen. De preventieadviseur-arbeidsarts gaat na of de werknemer definitief ongeschikt is om de overeengekomen arbeid te verrichten. In dat geval kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden wegens medische overmacht als:

  • de werknemer niet heeft gevraagd om aangepast of ander werk;
  • de werkgever motiveert dat aangepast of ander werk onmogelijk is of niet geëist kan worden; of
  • de werknemer het voorgesteld aangepast of ander werk weigert.

Gewaarborgd loon

Als uw werknemer tijdens een periode van gedeeltelijke werkhervatting (met toelating van de geneesheer van het ziekenfonds) arbeidsongeschikt wordt, was u tot voor kort geen gewaarborgd loon verschuldigd. Voortaan geldt die vrijstelling enkel gedurende de eerste 20 weken van de gedeeltelijke werkhervatting.

Responsabiliseringbijdrage van de werkgevers inzake invaliditeit

Als u als werkgever een bovenmaatse instroom van werknemers in de invaliditeit kent, bent u een trimestriële responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. De wet van 20 november 2022 verfijnt de wet van 27 december 2021, die deze bijdrage heeft ingevoerd.

Ingevolge de wet van 20 november 2022 is de responsabiliseringsbijdrage voortaan verschuldigd wanneer gedurende de refertekwartalen (dit zijn  het kwartaal waarin de invaliditeit een aanvang neemt en de drie eraan voorafgaande kwartalen) minimum drie  werknemers in de invaliditeit zijn beland.

Wij staan uiteraard klaar om deze nieuwigheden verder toe te lichten en om u te adviseren en bij te staan om het beleid binnen uw onderneming aan te passen aan deze nieuwe voorschriften.