Op 6 december 2017 velde het Hof van Justitie zijn lang verwachte arrest in de Coty-zaak. Online platforms zoals Amazon zullen het arrest met lede ogen aanzien. Het Hof oordeelt immers dat leveranciers hun erkende distributeurs mogen verbieden om platforms van derden te gebruiken om luxeproducten online te verkopen. Het standpunt van het Hof is in lijn met de conclusie van de Advocaat-Generaal eerder dit jaar (zie Eubelius Spotlights 15 september 2017).


De zaak heeft betrekking op een geschil tussen Coty Germany, een Duitse leverancier van luxecosmetica, en een van zijn erkende distributeurs, Parfümerie Akzente. Coty Germany verbiedt de leden van zijn selectief netwerk om bij de verkoop via internet van haar luxeproducten platforms van derden te gebruiken op een naar buiten toe zichtbare manier.

De verwijzende rechtbank vroeg zich af of Coty's selectieve distributienetwerk, dat er voornamelijk op gericht is het luxueuze imago van haar producten in stand te houden, de mededinging beperkt. 

Het Hof van Justitie bevestigt ten eerste dat voor luxeproducten een selectief distributienetwerk noodzakelijk kan zijn om het luxe-imago in stand te houden, aangezien elke aantasting van dat imago een effect kan hebben op de kwaliteit van die producten. 

Ten tweede oordeelt het Hof, met betrekking tot de clausule die het verbod bevat voor erkende distributeurs om platforms van derden te gebruiken, dat dit verbod rechtmatig lijkt (behoudens enkele nog door de nationale rechter te verrichten verificaties). Het Hof bevestigt dat, net als het selectief distributiestelsel zelf, het verbod erop gericht is het luxueuze en prestigieuze imago van de producten in stand te houden. Aangezien de clausule geen absoluut verbod op online verkopen inhoudt, gaat zij – aldus het Hof – niet verder dan noodzakelijk om dat luxueuze imago in stand te houden. Het Hof bevestigt dat alternatieve maatregelen, zoals de distributeurs toestaan zulke platforms te gebruiken op voorwaarde dat deze platforms de kwaliteitscriteria respecteren die door de leverancier zijn opgelegd, niet even doeltreffend zijn.