Volgens Advocaat-Generaal Wahl moet een leverancier zijn erkende distributeurs kunnen verbieden om platforms van een derde te gebruiken voor de online verkoop van zijn luxeproducten. Deze zaak kan belangrijke gevolgen hebben voor online platforms, zoals Amazon, en voor e-commerce in het algemeen.

De zaak heeft betrekking op een geschil tussen Coty Germany, een Duitse leverancier van luxecosmetica, en een van zijn distributeurs, Parfümerie Akzente. Coty Germany verbood de leden van zijn selectief distributienetwerk om naar buiten toe zichtbare platforms van derden te gebruiken bij de verkoop via internet van zijn luxeproducten.

Advocaat-Generaal Wahl merkt in zijn conclusie van 26 juli 2017 vooreerst op dat het Hof van Justitie van de Europese Unie reeds eerder heeft geoordeeld dat voor luxe- en prestigieuze producten een selectief distributiestelsel noodzakelijk kan zijn om het imago en de kwaliteit van deze producten in stand te houden. Hij besluit dat, wanneer het noodzakelijk is om het merkimago of het prestigieuze karakter van bepaalde luxeproducten in stand te houden, een verbod op het gebruik van platforms van derden niet strijdig is met de mededingingsregels.

De Advocaat-Generaal benadrukt dat Coty Germany zijn erkende distributeurs enkel verplicht om niet online te verkopen via naar buiten toe zichtbare platforms van derden. Omdat deze platforms niet verplicht zijn de kwaliteitseisen na te leven die de leverancier oplegt aan zijn erkende distributeurs, zou de leverancier bij het gebruik van dergelijke platforms de controle over de presentatie en het imago van zijn producten kunnen verliezen. Bovendien houdt het verbod op het gebruik van online platforms niet in dat de erkende distributeurs niet langer via hun eigen websites online kunnen verkopen (wat in deze fase van de ontwikkeling van e-commerce nog steeds het belangrijkste online verkoopkanaal blijft). In het licht van deze overwegingen is de Advocaat-Generaal van oordeel dat de overeenkomst de verkoop via het internet niet op substantiële wijze beperkt.

Het is nu aan het Hof van Justitie, dat niet gebonden is door de conclusie van de Advocaat-Generaal, om te beslissen of een leverancier van luxeproducten zijn erkende distributeurs kan verbieden om gebruik te maken van platforms van derden voor de verkoop van zijn producten via het internet.