Een tweede lockdown, een tweede moratorium

Flash
24 december 2020

De Wet van 20 december 2020 voert het moratorium dat naar aanleiding van de eerste lockdown van kracht was, opnieuw in, voor een (verlengbare) duur vanaf 24 december 2020 tot en met 31 januari 2021. Inhoudelijk is het nieuwe moratorium zo goed als identiek aan het vorige, met dien verstande dat het toepassingsgebied ratione personae ervan wel substantieel beperkter is.
 

Met de Wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, neemt de wetgever zowel tijdelijke als structurele maatregelen om de gevolgen van de pandemie op te vangen.

Diverse maatregelen zijn een herhaling van maatregelen die al eerder, naar aanleiding van de eerste lockdown, tijdelijk werden ingevoerd.

Specifiek wat het insolventierecht betreft, voert deze wet opnieuw een moratorium in, naar het model van het moratorium dat van 24 april tot en met 17 juni 2020 van kracht was op grond van het KB nr. 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen.

Het nieuwe moratorium treedt in werking op de datum van publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad (24 december 2020) en eindigt op 31 januari 2021. Deze duur kan bij KB worden verlengd.  

Inhoudelijk is het nieuwe moratorium zo goed als identiek aan het vorige (zie daarover onze bespreking), met dien verstande dat het toepassingsgebied ervan substantieel beperkter is: het huidige moratorium geldt immers enkel voor

(i) de ondernemingen

(ii) die het voorwerp waren van de sluitingsmaatregelen die werden opgelegd door het MB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (gewijzigd bij het    ministerieel besluit van 1 november 2020),

(iii) waarvan de continuïteit bedreigd is door de verspreiding van de COVID‑19‑epidemie of ‑pandemie en haar gevolgen, én

(iv) die niet in staking van betaling waren op 18 maart 2020.

Het onder (ii) vermelde criterium is nieuw in vergelijking met het toepassingsgebied van het vorige moratorium en verkleint de kring van de door het huidige moratorium beschermde ondernemingen aanzienlijk.