Een wet die belangrijke wijzigingen aanbrengt inzake aanvullende pensioenen voor contractuelen in de publieke sector, is aangenomen op 30 maart 2018 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 april 2018. De wet is grotendeels in werking getreden op 1 mei 2018. De nieuwe wet moedigt werkgevers in de publieke sector aan om een aanvullend pensioen in te voeren voor hun contractuele personeelsleden en bepaalt dat de diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid niet langer in aanmerking zullen komen voor het wettelijk pensioen als vastbenoemd personeelslid. 


In een eerdere bijdrage (Eubelius Spotlights december 2017), hebben wij de hoofdprincipes van de ontwerpwettekst uiteengezet. De aanneming van de wet heeft vertraging opgelopen doordat de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie een belangenconflict had ingeroepen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft de wet aangenomen na afloop van de wettelijke termijn van schorsing van de procedure als gevolg van het belangenconflict. 

De inhoud van het wetsontwerp werd niet meer gewijzigd. Wel werd de datum van inwerkingtreding van bepaalde maatregelen op een later tijdstip geplaatst. Bijgevolg is de wet grotendeels in werking getreden op 1 mei 2018. Te noteren is ook dat – bij benoeming vanaf 1 december 2017 – de diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid niet langer in aanmerking zullen komen voor het wettelijk pensioen als vastbenoemd personeelslid. 

En nu?

Verschillende werkgevers van de publieke sector gaven al te kennen dat zij de intentie hebben om een aanvullend pensioen in te voeren voor hun contractuele personeelsleden. 

Zo kondigde de federale Staat ongeveer een jaar geleden aan, met ingang van 2018, een aanvullend pensioen te zullen invoeren voor zijn contractuele personeelsleden, met een financiering van minstens 3% van het loon. Daarvoor werd een budget van 32 miljoen EUR uitgetrokken. Deze pensioentoezegging zal gelden voor het federaal overheidspersoneel en het personeel van bepaalde organismen die van de federale Staat afhangen. Momenteel is de concrete totstandbrenging van het aanvullend pensioen voor deze personeelsleden in voorbereiding. 

Ook de Vlaamse regering heeft aangekondigd een aanvullend pensioen te zullen invoeren voor de contractuele personeelsleden van de Vlaamse overheid. Op 23 februari 2018 heeft de Vlaamse regering een nota aangenomen met de hoofdprincipes van het beoogde aanvullend pensioen. Deze nota voorziet onder meer in een aanvullend pensioenregime met vaste bijdragen dat uitsluitend wordt gefinancierd door werkgeversbijdragen gelijk aan 3% van het loon. Het aanvullend pensioen zal worden beheerd door een nog op te richten pensioenfonds. Het is de bedoeling om vanaf 1 januari 2018 rechten op een aanvullend pensioen op te bouwen en om midden 2019 tot de eerste betalingen over te gaan.  

Heel recent heeft ook de Waalse regering 40 miljoen EUR uitgetrokken voor een periode van 3 jaar, ten einde een premie toe te kennen aan de lokale autoriteiten die een aanvullend pensioen invoeren voor hun contractuele personeelsleden. 

Het moge duidelijk zijn dat heel wat contractuele personeelsleden binnen enkele maanden een aanvullend pensioen zullen beginnen op te bouwen. Dit aanvullend pensioen zou, minstens gedeeltelijk, het verschil moeten opvangen tussen hun pensioen en dat van hun statutaire collega's. 

Besluit

De aanvullende pensioenen in de publieke sector zullen de komende jaren aanzienlijk aan belang winnen. Een goede kennis van het wettelijk kader ervan, dat veel verder gaat dan enkel de voormelde wet van 30 maart, is dan ook essentieel. In de herfst van 2018 organiseren wij een seminarie over dit onderwerp.