De federale regering heeft tijdens de begrotingscontrole 2018 alsnog het optioneel btw-stelsel voor de verhuur van professioneel vastgoed goedgekeurd. 

Het Zomerakkoord van 26 juli 2017 stelde een hervorming voor van de btw-vrijstelling voor onroerende verhuur. Volgens dit voorstel zouden de verhuurders van onroerende goederen de mogelijkheid krijgen om btw aan te rekenen op de verhuur van onroerende goederen aan btw-belastingplichtigen met recht op aftrek. Om budgettaire redenen werd op 21 oktober 2017 evenwel beslist dit optiestelsel toch niet in te voeren. Afgelopen weekend is de regering op deze beslissing teruggekomen en is er een akkoord gesloten.

Het akkoord in een notendop

Door dit akkoord zullen eigenaars nieuwe gebouwen kunnen verhuren met toepassing van btw, op voorwaarde dat (1) de gebouwen verhuurd worden aan een btw-plichtige huurder (met of zonder recht op aftrek) en (2) deze huurder akkoord gaat met de btw-heffing. Dit optioneel stelsel zal enkel van toepassing zijn op gebouwen die worden opgericht vanaf 1 oktober 2018. Het zal daarentegen niet gelden voor bestaande gebouwen die gerenoveerd worden na die datum, tenzij de renovatiewerken dermate ingrijpend zijn dat het gebouw – na uitvoering van de werken – kwalificeert als een nieuw gebouw voor btw-doeleinden. 

Indien wordt geopteerd voor de toepassing van deze maatregel, zal voor de btw op de bouwkost van het met btw verhuurde gebouw een herzieningstermijn van 25 jaar gelden. 

Verplichte btw-heffing op kortlopende verhuur 

Daarnaast voorziet het akkoord in een verplichte btw-heffing voor de kortdurende verhuur van onroerende goederen aan zowel professionele als particuliere huurders. Een uitzondering geldt voor gebouwen die aangewend worden voor bewoning en voor handelingen van sociaal-culturele aard. 

Uitwerking

Met deze nieuwe maatregel zal het btw-regime voor onroerende verhuur grondig worden hertekend.  

Het is nu afwachten hoe beide maatregelen concreet in wetteksten gegoten zullen worden. Eubelius volgt dit verder op.

Mocht u hieromtrent vragen hebben, neem dan zeker contact op met een van onze experten.