De inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet was voorzien op 23 februari 2017 (cf. Eubelius Spotlights maart 2016) . Het decreet van 3 februari 2017 bood de gemeenten evenwel de mogelijkheid om de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet uit te stellen, tot uiterlijk 1 juni 2017. Bijna alle Vlaamse gemeenten hebben tot dergelijk uitstel besloten.

Mogelijkheid tot uitstel, enkel voor gemeenten

Het Omgevingsvergunningsdecreet zou op 23 februari 2017 in werking treden. Dat is ook daadwerkelijk het geval voor de vergunningsaanvragen ingediend vanaf 23 februari 2017, waarbij het Vlaamse Gewest of de provincies als vergunningverlenende overheid optreden.

Omdat bleek dat verschillende gemeenten op 23 februari 2017 niet in staat zouden zijn om vergunningsaanvragen via het digitale dossierbehandelingsplatform "Omgevingsloket" te behandelen, werd in het Omgevingsvergunningsdecreet een mogelijkheid tot uitstel ingeschreven.
Enkel gemeenten kregen dus de mogelijkheid om de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet uit stellen. Een eventueel uitstel geldt dan ook enkel ten aanzien van vergunningsaanvragen waarin de betrokken gemeente als vergunningverlenende overheid optreedt.

Daartoe moest het college van Burgemeester en schepenen van de gemeente die van deze mogelijkheid gebruik wenste te maken, zijn beslissing in die zin meedelen aan het Vlaamse Gewest (Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed), en dit uiterlijk op 14 februari 2017. De gemeente moest eveneens aangeven tot wanneer zij dat uitstel wenste te bekomen, met als uiterste datum 1 juni 2017. De Vlaamse ministers bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu moesten vervolgens gezamenlijk akte nemen van deze mededeling.

In bijna alle gemeenten uitstel tot 1 juni 2017

Ondertussen hebben zo goed als alle Vlaamse gemeenten de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningsdecreet uitgesteld tot 1 juni 2017. Uitzondering daarop zijn Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden, waar het Omgevingsvergunningsdecreet sinds 23 februari 2017 geldt, en Beersel en Diest, die respectievelijk opteerden voor 18 april 2017 en 2 mei 2017 als startdatum.

Welke regelgeving is dan van toepassing?

De vergunningsaanvragen die bij een gemeente ingediend worden in de periode waarin het uitstel van de omgevingsvergunning geldt, zullen behandeld worden op grond van de bepalingen zoals die geldig waren op 22 februari 2017, met andere woorden op grond van de procedurebepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende de milieuvergunning en hun uitvoeringsbesluiten. Dergelijke vergunningsaanvragen zullen derhalve nog aanleiding geven tot een (weigering van een) milieuvergunning en/of stedenbouwkundige vergunning, of verkavelingsvergunning.

Wat de milieuvergunningen betreft, bestaan op dat principe evenwel twee uitzonderingen, die zeer belangrijk zijn voor de praktijk:

  • voor de aanvraag van milieuvergunningen, zal meteen toepassing worden gemaakt van de nieuwe indelingslijst, die als bijlage 2 bij VLAREM II wordt gevoegd, en die geldt vanaf 23 februari 2017, en 
  • milieuvergunningen zullen in principe reeds voor onbepaalde duur worden verleend. Overeenkomstig de regeling in het Omgevingsvergunningendecreet kan daar, in bepaalde gevallen, wel weer van worden afgeweken.