De inwerkingtreding van de omgevingsvergunning was in principe voorzien op 23 februari 2017. In de meeste gemeenten werd de inwerkingtreding reeds tot 1 juni 2017 uitgesteld (zie Eubelius Spotlights maart 2017). Voor die gemeenten geldt nu een bijkomend uitstel tot 1 januari 2018. Dit nieuwe uitstel kwam er op de valreep, met het decreet van 24 mei 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning.

Uitstel wegens problemen met het Omgevingsloket

Het Omgevingsvergunningsdecreet schrijft voor dat vergunningsaanvragen voor werken die niet van de verplichte medewerking van een architect worden vrijgesteld, digitaal moeten worden ingediend en behandeld. Opdat de omgevingsvergunningsvergunning behoorlijk in werking zou kunnen treden – ook in de gemeenten – en talrijke vergunningsaanvragen voortaan digitaal zouden kunnen verlopen, diende dus ook het digitale platform voor de omgevingsvergunningsaanvragen, het zogenaamde "Omgevingsloket", tijdig operationeel te zijn. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Uit de bespreking die het Vlaamse Parlement daaraan heeft gewijd, blijkt dat er geen of onvoldoende garanties zijn dat op 1 juni 2017 een voldoende performant en stabiel Omgevingsloket beschikbaar zou zijn. Die vaststelling heeft de decreetgever ertoe gebracht de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning met een "spoeddecreet" opnieuw uit te stellen.

Uitstel tot 1 januari 2018

In de gemeenten die er eerder al voor hadden geopteerd de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning tot 1 juni 2017 uit te stellen, wordt die inwerkingtreding nu opnieuw – en van rechtswege – uitgesteld tot 1 januari 2018. Het betreft alle Vlaamse gemeenten, met uitzondering van de gemeenten Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden, waar het Omgevingsvergunningsdecreet sinds 23 februari 2017 geldt, en de gemeenten Beersel en Diest, waar het geldt sinds 18 april 2017, respectievelijk 2 mei 2017.