De wet over de sociale verkiezingen van 2020 ("Wet Sociale Verkiezingen 2020") is bekendgemaakt op 30 april 2019. De wet wijzigt de organisatie van de sociale verkiezingen op verschillende punten. We staan stil bij drie van deze wijzigingen: de toekenning van stemrecht aan bepaalde uitzendkrachten, de versoepeling van de regels over elektronisch stemmen en maatregelen betreffende de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Door de sociale verkiezingen kiezen de werknemers wie hen de komende vier jaar zal vertegenwoordigen in de ondernemingsraad (OR) en het comité voor preventie en bescherming om het werk (CPBW). We geven eerst een kort overzicht van de voornaamste wijzigingen uit de Wet Sociale Verkiezingen 2020, en gaan vervolgens in op de drie aangekondigde topics

Bepaalde uitzendkrachten krijgen stemrecht bij de gebruiker

De Nationale Arbeidsraad (NAR) had oorspronkelijk voorgesteld om, in geval van uitzendarbeid die onmiddellijk wordt gevolgd door het sluiten van een arbeidsovereenkomst met de gebruikende onderneming, de periode van tewerkstelling als uitzendkracht bij de gebruiker in aanmerking te nemen voor de vervulling van de kiesvoorwaarde van anciënniteit als werknemer van de onderneming (Zie Eubelius Spotlights maart 2019). De wetgever is uiteindelijk nog een stap verder gegaan. De Wet Sociale Verkiezingen 2020 laat namelijk toe dat uitzendkrachten die bij de gebruiker tewerkgesteld waren gedurende een bepaalde duur als uitzendkracht deelnemen aan de sociale verkiezingen bij die gebruiker. Hiervoor zijn zeer technische voorwaarden vastgelegd.

Die uitzendkrachten worden in het kader van de procedure in bepaalde opzichten gelijkgesteld met de werknemers van de gebruiker en zullen, naast de toelating tot de stemming, bijvoorbeeld ook bepaalde klachten kunnen neerleggen en gerechtelijke beroepen kunnen instellen.

Elektronisch stemmen vanaf de eigen werkpost wordt mogelijk

De Wet Sociale Verkiezingen 2020 heeft de regels over elektronisch stemmen op twee punten gewijzigd.

De beslissing om elektronisch te stemmen wordt genomen door de OR, het CPBW of, bij ontstentenis, de werkgever in akkoord met de vakbondsafvaardiging.

Bovendien kan de OR, het CPBW of, bij ontstentenis, de werkgever in akkoord met de vakbondsafvaardiging toelaten dat er elektronisch wordt gestemd vanaf de gebruikelijke werkpost, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Nieuwe bepalingen over de gelijkheid van vrouwen en mannen in de sociale overlegorganen

Voortaan moet de werkgever, na elke sociale verkiezing, aan de leden van de OR een overzicht bezorgen van de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke kandidaten op de definitieve kandidatenlijsten, en van de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke verkozenen die zetelen in de OR en in het CPBW. Die gegevens moeten worden weergegeven in verhouding tot het totale aantal vrouwelijke en mannelijke werknemers in de onderneming. Dit overzicht moet worden verstrekt en besproken in de loop van de zes maanden die volgen op de aanplakking van de verkiezingsresultaten. Bij ontstentenis van OR moet het overzicht worden overgemaakt aan de leden van de vakbondsafvaardiging.

Met betrekking tot deze verhoudingen zal de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, een statistische analyse maken per activiteitssector, die vervolgens zal worden voorgelegd aan de NAR.

Eubelius Focusteam Sociale Verkiezingen

Het Eubelius Focusteam Sociale Verkiezingen staat klaar om u door de sociale verkiezingen van 2020 heen te helpen met juridisch advies, bijstand bij onderhandelingen en begeleiding en vertegenwoordiging bij procedures. Voor de praktische organisatie van de sociale verkiezingen van 2020 in uw onderneming werkt Eubelius ook opnieuw samen met HR-dienstverlener Acerta.