Governance en transparantie van Waalse publieke structuren

Spotlight
15 juni 2018

Het Governance-decreet van het Waalse Gewest van 29 maart 2018 (Decreet tot wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisering met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten in de lokale en bovenlokale structuren en hun filialen) , dat gewijzigd werd op 26 april 2018, trad in werking op 24 mei 2018. 

Het Governance-decreet voert een belangrijke hervorming door van de governance en transparantie van Waalse publieke structuren. Dit decreet geldt onder meer voor intercommunales en hun dochtervennootschappen, ongeacht of ze activiteiten van algemeen of gemeentelijk belang uitoefenen, dan wel activiteiten in sectoren die opengesteld zijn voor mededinging. 


Het Governance-decreet verruimt onder andere het vernietigingstoezicht van de Waalse regering op de beslissingen van de organen van de intercommunales tot vennootschappen waarin intercommunales een "significante lokale overheidsparticipatie" bezitten (vennootschappen waarin onder meer intercommunales een kapitaalparticipatie van meer dan vijftig percent van het kapitaal hebben of waarin onder meer intercommunales meer dan vijftig percent van de leden van het voornaamste bestuursorgaan kunnen benoemen). 

Dit Decreet voert eveneens een dwangtoezicht in, dat onder meer toegepast kan worden om redenen van algemeen belang, op beslissingen van organen van intercommunales en hun vennootschappen met een significante lokale overheidsparticipatie.

Bovendien moeten de dochtervennootschappen (in de zin van het Wetboek vennootschappen) en de vennootschappen met een significante lokale overheidsparticipatie (in de zin van het Decreet) onder meer de verwerving of vervreemding van participaties, bedrijfstakken of algemeenheden voor "eensluidend advies" voorleggen aan de raad van bestuur van de intercommunale. 

Tot slot voert het Governance-decreet nieuwe onverenigbaarheden in voor onder meer publieke mandatarissen of titularissen van een afgeleid mandaat, én nieuwe vergoedingsplafonds. De titularissen van een "lokale leidinggevende functie" (dit zijn de personen die krachtens een arbeidsovereenkomst of een statuut de hoogste hiërarchische positie bekleden in onder meer intercommunales of vennootschappen met een significante lokale overheidsparticipatie) zullen, bijvoorbeeld, jaarlijks niet meer dan 245.000 euro mogen ontvangen. 

Naast het Governance-decreet, treden de twee Decreten "Overheidsbestuurder" van 29 maart 2018, tot wijziging van de decreten van 12 februari 2004, zijn eveneens in werking getreden op 24 mei 2018. Deze twee decreten beogen de regels inzake governance en transparantie van het Governance-decreet uit te breiden tot Waalse parastatale structuren (de "Waalse openbare bestuurseenheden").