Privacy policy

Dit is de Privacy Policy van Eubelius. Eubelius is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 99 en die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0460.946.968 (“Eubelius” of “wij”).

Deze Privacy Policy heeft tot doel u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die via de website van Eubelius en/of online plaatsvinden. Deze Privacy Policy moet samen gelezen worden met de Cookie policy, die hier terug te vinden is.

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website of om te voldoen aan nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen. We raden u dan ook aan om deze Privacy Policy regelmatig te consulteren. Belangrijke wijzigingen zullen via onze website worden aangekondigd. Deze versie van de Privacy Policy werd op 18 oktober 2017 voor het laatst gewijzigd.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Eubelius is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Welke gegevens verwerken wij?

We verwerken geen direct identificerende gegevens over u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, enz., tenzij u ons zelf uw persoonsgegevens bezorgt bijvoorbeeld via een contactformulier op één van de pagina’s op onze website of wanneer u ons rechtstreeks contacteert via e-mail.

We verwerken wel bepaalde niet-direct identificerende gegevens wanneer u onze website bezoekt, zoals het type browser dat u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, uw IP-adres, enz.

 

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Voor het technisch en functioneel beheer van de website

We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is. Via uw gegevens kunnen wij nagaan hoe onze website wordt gebruikt en kunnen wij de inhoud en de lay-out ervan verbeteren. Deze gegevens laten ons ook toe om onze website afdoende te beveiligen.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht en het tijdstip en de duur van uw bezoek. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies, vindt u in onze cookie policy.

Wij verwerken deze gegevens op basis van het gerechtvaardigde belang van Eubelius om een goed functionerende en veilige website aan te bieden.

 

Om u op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten en voor direct marketing

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u op de hoogte gehouden wenst te worden van onze activiteiten, door inschrijving op bijvoorbeeld Eubelius Spotlights (de Eubelius nieuwsbrief) en Eubelius Flashes, uitnodiging voor seminaries, alumni- of andere evenementen. We gebruiken deze gegevens ook om u te informeren over wat voor u van belang zou kunnen zijn.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw functie, uw bedrijfsnaam, uw adres, uw e-mailadres, uw voorkeurstaal en specifieke praktijk- en rechtsgebieden waarin u geïnteresseerd bent.

Wij verwerken deze gegevens hetzij op grond van uw toestemming, hetzij op grond van het gerechtvaardigde belang van Eubelius om haar cliënteel op de hoogte te houden van haar activiteiten en diensten. U bent vrij om te kiezen of u ons uw persoonsgegevens voor dit doeleinde verstrekt en u heeft te allen tijde het recht om uw toestemming terug in te trekken (cf. vraag VI).

 

Om uw vragen te beantwoorden

Als u ons telefonisch, via het contactformulier op de website of per e-mail een vraag stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om die vraag te beantwoorden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met Eubelius en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Wij verwerken deze gegevens op grond van uw toestemming. U bent vrij om te kiezen of u ons uw persoonsgegevens verstrekt en u heeft te allen tijde het recht om uw toestemming opnieuw in te trekken (cf. vraag VI).

 

Om contact op te nemen in het kader van een selectie- en aanwervingsproces.

Wanneer u via de website solliciteert, verwerken wij uw persoonsgegevens om met u in contact te treden en om aan uw sollicitatieverzoek verder gevolg te geven.

Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken, zoals uw naam, uw contactgegevens, de correspondentie van en naar Eubelius, uw CV en andere documenten die u aan ons bezorgt.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op uw verzoek om stappen te ondernemen om een overeenkomst te sluiten.

 

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Eubelius doet een beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings)activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website, het organiseren van mailingcampagnes, enz. Eubelius sluit een verwerkingsovereenkomst met de partijen die voor de uitvoering van hun diensten toegang hebben tot persoonsgegevens.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

Voor de verzending van onze mailingscampagnes doen wij een beroep op software van een externe dienstverlener. Hierdoor is het mogelijk dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Eubelius heeft de nodige contractuele waarborgen afgesproken, door het sluiten van   een modelcontract  inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Eubelius neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging of enige andere ongeoorloofde verwerking.

Eubelius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden bewaard.

 

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door Eubelius worden verwerkt, om ze te laten verbeteren, verwijderen of afschermen. U kan eveneens de overdraagbaarheid van uw gegevens vragen en u kan zich, ongemotiveerd in geval van direct marketing of gemotiveerd in andere gevallen, verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

U kan uw verzoek op grond van bovenstaande rechten richten aan dataprotection@eubelius.com of per post op bovenstaand adres. Eubelius kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit. Merk op dat de toepasselijke wetgeving voorwaarden kan opleggen aan de uitoefening van de bovenvermelde rechten.

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kan u per post bereiken op het adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 en per e-mail op het volgende adres: contact@apd-gba.be.

Indien u verdere vragen over deze website of over deze Privacy Policy heeft, kan u zich eveneens richten tot dataprotection@eubelius.com.