• Increase
  • Decrease

Current Size: 100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hof van Cassatie bevestigt ruime betekenis van het begrip reclame

juni 2011

In een arrest van 18 maart 2011 heeft het Hof van Cassatie de ruime betekenis van het begrip reclame bevestigd.


Het bestreden arrest van het hof van beroep te Gent had geoordeeld dat "het plaatsen van een kenplaatje op één tank die - uit de aard van de zaak - slechts op één plaats kan geïnstalleerd worden, (...) op zich onvoldoende [is] om van ‘reclame' in de zin van de WHPC te spreken" en dat "er (...) sprake (moet) zijn van meerdere van dat soort praktijken [om van reclame te kunnen spreken]".  Het Hof van Cassatie verbrak dit arrest omdat het aan de wettelijke definitie van reclame (zoals deze was vastgelegd in artikel 22 WHPC) een voorwaarde toevoegde.

Volgens het Hof van Cassatie volgt uit deze wettelijke definitie dat een enkele mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen, volstaat om te spreken van reclame in de zin van dat artikel. Het Hof voegde er nog aan toe dat een mededeling die het vertrouwen van de consument in de verkoper begunstigt of versterkt, als reclame moet worden beschouwd.

Artikel 22 WHPC werd ondertussen afgeschaft. Het begrip reclame is thans gedefinieerd in artikel 2.19° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.  Inhoudelijk is het evenwel niet gewijzigd, zodat de uitspraak van het Hof van Cassatie ook dienstig is onder deze nieuwe wet.