• Increase
  • Decrease

Current Size: 100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hof van Cassatie bevestigt ruime betekenis van het begrip reclame

juni 2011

In een arrest van 18 maart 2011 heeft het Hof van Cassatie de ruime betekenis van het begrip reclame bevestigd.


Het bestreden arrest van het hof van beroep te Gent had geoordeeld dat "het plaatsen van een kenplaatje op één tank die - uit de aard van de zaak - slechts op één plaats kan geïnstalleerd worden, (...) op zich onvoldoende [is] om van ‘reclame' in de zin van de WHPC te spreken" en dat "er (...) sprake (moet) zijn van meerdere van dat soort praktijken [om van reclame te kunnen spreken]".  Het Hof van Cassatie verbrak dit arrest omdat het aan de wettelijke definitie van reclame (zoals deze was vastgelegd in artikel 22 WHPC) een voorwaarde toevoegde.

Volgens het Hof van Cassatie volgt uit deze wettelijke definitie dat een enkele mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de verkoop van producten of diensten te bevorderen, volstaat om te spreken van reclame in de zin van dat artikel. Het Hof voegde er nog aan toe dat een mededeling die het vertrouwen van de consument in de verkoper begunstigt of versterkt, als reclame moet worden beschouwd.

Artikel 22 WHPC werd ondertussen afgeschaft. Het begrip reclame is thans gedefinieerd in artikel 2.19° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.  Inhoudelijk is het evenwel niet gewijzigd, zodat de uitspraak van het Hof van Cassatie ook dienstig is onder deze nieuwe wet.


Disclaimer

Les informations sur des sujets juridiques que vous lisez dans ces Spotlights sont des commentaires généraux à caractère purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme conseils juridiques. Eubelius décline toute responsabilité pour tout dommage causé par des informations figurant dans Eubelius Spotlights. Si vous souhaitez recevoir des conseils juridiques, vous devez vous mettre en contact avec un avocat qualifié qui vous conseillera à la lumiàre de votre situation personnelle. Eubelius n'est pas responsable du contenu de sites internet externes qui seraient accessibles via ces Spotlights.

Disclaimer

The legal topics discussed in these Spotlights are for information purposes only and should not be construed as legal advice. Eubelius cannot be held liable for any damage incurred by the use of the information contained in Eubelius Spotlights. Should you wish to receive legal advice, please contact a qualified attorney who will advise you on the basis of your personal situation. Eubelius is not responsible for the content available on external websites linked to our Spotlights.

Disclaimer

De informatie over juridische onderwerpen die u in deze Spotlights aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd. Eubelius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op deze informatie. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie. Eubelius is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze Spotlights te bereiken zouden zijn.